Zamestnanec, funkcionár alebo iný pracovník spoločnosti

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje zamestnancov, funkcionárov alebo iných pracovníkov spoločnosti (aj bývalých).

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnancov, funkcionárov alebo iných pracovníkov Spoločnosti (aj bývalých).

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Využite navigáciu cez oblasti činností

Jednotlivé činnosti, akými naša Spoločnosť spracúva osobné údaje sú nižšie pre prehľadnosť usporiadané a zoskupené do všeobecnejších oblastí. Keď v zozname nižšie kliknete na oblasť činností, ktorá Vás zaujíma, stránka sa posunie priamo na ňu. Ak máte záujem oboznámiť sa so spracúvaním osobných údajov vo všetkých oblastiach postupne, pokračujte v čítaní pod týmto zoznamom.

Oblasti činností pre rýchlejšiu navigáciu:

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Personalistika a mzdy

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Výber a prijímanie zamestnancov, uzatváranie a správa pracovných zmlúv

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti týkajúce sa vyhľadávania a výberu nových zamestnancov našej Spoločnosti, evidencie uchádzačov o zamestnanie u nás a úkonov spojených so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru s našou Spoločnosťou (napr. príprava pracovnej zmluvy a podkladov pre potrebné ohlášky, príprava dodatku k pracovnej zmluve, atď.)

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Kandidáti, resp. uchádzači o zamestnanie, zamestnanci našej Spoločnosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Z veľkej časti takýmto spracúvaním osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:       

 • efektívny a spoľahlivý výkon a riadenie procesov vyhľadávania a výberu zamestnancov,
 • obsadzovanie pracovných pozícií v Spoločnosti najvhodnejšími kandidátmi,
 • prístup k čo najširšej skupine záujemcov o zamestnanie v Spoločnosti,
 • dôslednú ochranu informácií o jadrových zariadeniach a dodržiavanie súvisiacich predpisov,
 • plánovanie ukončenia pracovných pomerov a odchodov do dôchodku.

Okrem toho je niektoré spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Niektoré špecifické činnosti v rámci spracúvania osobných údajov pre tento účel vykonávame na základe súhlasu udeleného pre také spracúvanie dotknutou osobou (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, fotografia, podpis)
 • kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo, LinkedIn kontakt)
 • informácia o bezúhonnosti (preukazovaná čistým výpisom z registra trestov)
 • rodinný stav, údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (napr. dosiahnuté vzdelanie a jednotlivé školy, ďalšie školenia, kurzy a zručnosti, získané certifikáty a osvedčenia, doterajší priebeh zamestnania), záujmy a iné údaje získané od uchádzača, resp. kandidáta na osobných stretnutiach či z jeho/jej životopisu
 • pracovná pozícia, požadovaná mzda
 • výsledok výberového konania a dôvody prípadného zamietnutia uchádzača, resp. kandidáta
 • prípadné ďalšie údaje o uchádzačoch, resp. kandidátoch tvorené spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce
 • prípadné ďalšie údaje o zamestnancoch Spoločnosti tvorené spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce (napr. počet zdieľaní inzerátov Spoločnosti na svojich profiloch na sociálnych sieťach, nárok na odmenu v prípade úspešného náboru v rámci systému odmeňovania a pod.)
 • dátum vzniku nároku zamestnanca na odchod do dôchodku (u zamestnancov blížiacich sa veku odchodu do dôchodku)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, z portálov alebo iných zdrojov prevádzkovaných spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Spoločnostiam sprostredkúvajúcim ponuky na trhu práce alebo poskytujúcim technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby účtovníctva a personalistiky.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje neúspešných kandidátov, resp. uchádzačov spracúvané na právnom základe ich súhlasu uchovávame po dobu uvedenú v danom súhlase, maximálne však po dobu 3 rokov od ukončenia výberového konania. V prípade odvolania súhlasu tieto osobné údaje likvidujeme bezodkladne, aj pred uplynutím uvedených lehôt.

Osobné údaje kandidátov resp. uchádzačov spracúvané na inom právnom základe než je ich súhlas (t.j. na právnom základe oprávneného záujmu) uchovávame po dobu maximálne 6 mesiacov od prijatia ich žiadosti o účasť vo výberovom konaní.

Osobné údaje uchádzačov, ktorí u nás získali zamestnanie uchovávame počas celého obdobia pracovného pomeru a maximálne 10 rokov po ňom.

Osobné údaje zamestnancov Spoločnosti uchovávame všeobecne do 70. roku veku dotknutej osoby.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri vstupe do výberového konania je ich poskytnutie vo všeobecnosti dobrovoľné, uchádzač sa sám rozhoduje, či sa výberového konania zúčastní alebo nie. Poskytnutie niektorých z nich je však podmienkou účasti vo výberovom konaní a ich neposkytnutie znamená vylúčenie uchádzača.

Pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom je poskytnutie príslušných osobných údajov nevyhnutné pre účely prípravy a uzavretia pracovnej zmluvy. Ich odmietnutie nám znemožní pracovnú zmluvu pripraviť a uzavrieť.

 • Spracúvanie miezd a odvodových a daňových povinností

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti týkajúce sa vedenia evidencie pracovného času zamestnancov našej Spoločnosti vrátane schvaľovania dovolenky, lekára, pracovnej neschopnosti, práce nadčas a pracovnej pohotovosti (ktorú zisťujeme tiež monitorovaním polohy našich motorových vozidiel), mzdovej agendy našej Spoločnosti a s tým súvisiacimi daňovými a odvodovými povinnosťami.

Tieto činnosti slúžia napríklad na náležité a presné vypočítanie pracovného času, jednotlivých zložiek mzdy, vrátane súvisiacich príplatkov a nárokov (napr. stravné, príspevky na rekreáciu) a výšok súvisiacich odvodových a daňových povinností.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci a bývalí zamestnanci našej Spoločnosti a prípadne aj ich manželia/manželky, deti alebo iní rodinní príslušníci.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Z veľkej časti je takéto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c) Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení,
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
 • Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení,
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok),
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávneného záujmu našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f)Nariadenia) o efektívny a spoľahlivý výkon interných činností Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (napr. titul, funkcia, meno, priezvisko, predošlé priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, osobné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu)
 • kontaktné údaje (napr. e-mail)
 • údaje o dôchodku (výška dôchodku, druh dôchodku)
 • ďalšie údaje potrebné pre evidenciu pracovného času (napr. čas príchodu a odchodu z pracoviska, prestávky, snímanie na základe karty, osobné údaje v potvrdeniach o neprítomnosti (o návšteve lekára, o práceneschopnosti, potvrdenie o úmrtí, potvrdenie o darovaní krvi, sprevádzanie inej osoby))
 • ďalšie údaje potrebné pre spracúvanie mzdy (napr. výška príjmu, výška mzdy (základná, mzdové zvýhodnenia, príplatky, odmeny), výška jednotlivých zrážok zo mzdy, odpracovaný čas zamestnanca, schválené dovolenky, údaje o neprítomnosti (osobné dôvody, sprevádzanie rodinného príslušníka (vrátane jeho mena a priezviska), darovanie krvi a pod.), údaje potrebné pre účely vypočítania pohotovostných príplatkov v prípade firemných jázd (napr. čas a trasy pohotovostných výjazdov a iné lokalizačné údaje) a pod.)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie jednotlivých odvodových povinností:
  • podľa zákona o zdravotnom poistení: výška príjmu zamestnanca, výška príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, suma vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane, vymeriavací základ a preddavok na poistné, dátum vzniku/zániku zdravotného poistenia;
  • podľa zákona o sociálnom poistení:identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, deň vzniku a skončenia pracovného pomeru/iného vzťahu, vymeriavací základ, obdobie prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie, obdobie materskej alebo rodičovskej dovolenky, výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti;
  • podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení: adresa prechodného pobytu, ak existuje, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak je fyzická osoba podnikateľom: predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, číslo zmluvy (poistky), výška príspevku na zamestnanca a výška príspevku za zamestnávateľa)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie daňových povinností (napr. sobášny list a údaje v ňom obsiahnuté, rodné listy a údaje v nich obsiahnuté, potvrdenie o návšteve školy detí a údaje v nich obsiahnuté, údaje o dôchodku zamestnanca (výška dôchodku, druh dôchodku) a pod.)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, v prípade osobných údajov rodinného príslušníka nášho zamestnanca, kde takéto údaje získavame od nášho zamestnanca.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, resp. spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby spracúvania miezd (aj vrátane výkonu príslušných ohlášok a registrácií) a účtovníctva, príslušnému daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, doplnkovej dôchodcovskej poisťovni a v niektorých opodstatnených prípadoch aj exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov a iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Na úseku evidencii pracovného času a spracúvaní mzdy osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 5 rokov od ich získania.

Pri plnení našich odvodových a daňových povinností osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov od ich získania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri spracúvaní na úseku evidencie pracovného času,mzdovej, odvodovej a daňovej agendy je poskytovanie údajov zákonnou povinnosťou a je preto nevyhnutné. Ich odmietnutie nám znemožní plniť povinnosti uložené príslušnými zákonmi, t.j. riadne spracúvať a vyplácať zamestnancovi mzdu a odvádzať za tohto zamestnanca dane a príslušné odvody. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje získavané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho výkonu interných činností v oblasti mzdovej agendy. Odmietnutie by znemožnilo efektívny a spoľahlivý výkon interných činností Spoločnosti v oblasti mzdovej agendy (napr. sa to môže premietnuť do nemožnosti priebežného spracúvania času a trás pohotovostných výjazdov, čo by značne skomplikovalo a predĺžilo postup výpočtu pohotovostných príplatkov a mohlo mať vplyv na jeho chybovosť.)

 • Zabezpečovanie plnenia zákonných a iných povinností a podmienok pre výkon práce

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým plnenie príslušných povinností a zabezpečenie vhodných podmienok pre náležitý výkon práce v našej Spoločnosti.

Sem patria predovšetkým činnosti našej Spoločnosti v rámci:

 • vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie (našich zamestnancov a zamestnancov našich dodávateľov),
 • správy evidencií zástupcov našich zamestnancov (príslušnosť a funkcie v odboroch) a ich blízkych osôb (kontaktovanie v prípade mimoriadnej udalosti),
 • zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia (predovšetkým prostredníctvom evidovania osobných ochranných pracovných prostriedkov vydaných našich zamestnancom, evidovania nebezpečných udalostí, pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania a požiarov a ich následného oznámenia príslušným subjektom, evidovania výsledkov kontrolnej činnosti v oblasti BOZP a OPP, a špecifickej evidencie porušení BOZP, OPP a ŽP v lokalite blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce),
 • poskytovania služieb cestovania a prostriedkov osobnej dopravy,
 • zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a
 • evidencie pečiatok a pečatidiel vydaných našim zamestnancom pre výkon ich pracovných činností a
 • monitorovanie polohy našich motorových vozidiel.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci našej Spoločnosti, funkcionári našej Spoločnosti, blízke osoby našich zamestnancov, bývalí zamestnanci našej Spoločnosti, zamestnanci našich dodávateľov a subdodávateľov alebo fyzické osoby spolupracujúce s našimi dodávateľmi a subdodávateľmi, pri evidencii BOZP – aj osoba, ktorej bol spôsobený úraz alebo ktorá zapríčinila vznik udalosti, príp. svedkovia takejto udalosti, pri poskytovaní služieb cestovania – spolucestujúci (blízke osoby, resp. iná verejnosť).

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Z veľkej časti je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 • Vyhláška č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti, resp. inej osoby (ak je pri danom oprávnenom záujme uvedená) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:     

 • efektívne riadenie systému vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie osôb pôsobiacich v priestoroch Spoločnosti a spoľahlivá evidencia a kontrola úrovne ich kvalifikácie,
 • efektívnu ochranu zdravia a života zamestnancov Spoločnosti,
 • bezprostrednú vedomosť o prípadnom vážnom zranení alebo úmrtí príslušného zamestnanca (oprávnený záujem blízkych osôb zamestnancov našej Spoločnosti),
 • efektívne napĺňanie zákonných a interných povinností, požiadaviek a úloh v súvislosti s procesmi kontroly v oblasti BOZP a OPP,
 • zvýšenú mieru kontroly dodržiavania predpisov a povinností v oblasti BOZP a OPP pri výstavbe blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať porušeniam predpisov v oblasti BOZP a OPP zjavne nespoľahlivými osobami,
 • efektívne a prehľadné riadenie a poskytovanie služieb cestovania pre zamestnancov Spoločnosti a kontrola súvisiacich nákladov hradených Spoločnosťou,
 • efektívnu a prehľadnú správu systému prideľovania služobných vozidiel zamestnancom Spoločnosti a kontrola súvisiacich nákladov hradených Spoločnosťou,
 • zvyšovanie komfortu a bezpečnosti zamestnancov pri výkone ich pracovných činností na pracovných cestách,
 • komplexné a efektívne zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov a bývalých zamestnancov,
 • efektívny a spoľahlivý výkon interných činností Spoločnosti,
 • prispievanie k bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a k predchádzaniu kolízií a nehôd,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovania

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, lokality, nákladové stredisko, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, podpis)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, číslo vstupnej karty, názov pracovnej pozície, útvar, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, názov zamestnávateľa, členstvo/príslušnosť a funkcia v odborovej organizácii a v komisii pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spotreba pohonných hmôt, údaje o uloženej pokute, zrážky zo mzdy, číslo pečiatky a pečatidla)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (dosiahnuté vzdelanie, ďalšie školenia a certifikáty, zručnosti, výsledky hodnotiacich testov, absolvované školenia a trvanie ich platnosti)
 • ďalšie údaje súvisiace s dodržiavaním pravidiel BOZP a OPP a ŽP a vyplývajúce zo záznamu o pracovnom úraze (pracovný úraz, prijaté a vykonané opatrenia, pracovná neschopnosť- počet dní, denný vymeriavací základ, počet detí, , miesto kde k úrazu došlo, počet odpracovaných hodín od začiatku zmeny /výkonu práce v daný deň, kód zdroja a príčin úrazu, pohlavie zamestnanca, vek zamestnanca, výsledok kontroly na alkohol alebo omamné a psychotropné látkydruh poranenia, poranená časť tela, opis zistenia/nedostatku, porušenie príslušnej povinnosti/predpisu, druh a počet udelených kariet za porušenie BOZP v lokalite blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce, postih za porušenie, veľkosť obuvi a odevov, základné identifikačné a kontaktné údaje svedka udalosti, osoby ošetrujúcej zraneného a prípadne aj zástupcu odborov informovaného o úraze)
 • ďalšie údaje získavané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (údaje ofyzickom a prípadne psychickom zdraví, faktor pracovného prostredia, kategória rizika, výsledok testu lekárskej prehliadky alebo psychického vyšetrenia)
 • ďalšie údaje spracúvané v rámci monitorovania polohy našich motorových vozidiel pri ich používaní zamestnancami našej Spoločnosti (lokalizačné údaje zahŕňajúce najmä GPS súradnice aktuálnej polohy vozidla, východzí a cieľový bod a ich dátumy a časy, prejdená trasa, rýchlosť jazdy, časy prestávok v jazde a trvanie každej z nich, priemerná spotreba motorového vozidla, ako aj prípadné iné údaje zaznamenané elektronicky cez GPS modul alebo v papierovej knihe jázd)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo (napr. pri zástupcoch zamestnancov od príslušného odborového orgánu, pri poskytovaní služieb cestovania získavame osobné údaje spolucestujúcich od cestovateľa, pri zabezpečení osobných dopravných prostriedkov môžu byť osobné získavané od zadávateľa pracovných ciest resp. od poskytovateľa služieb príslušnej tankovacej karty a GPS systému).

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, resp. spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby príslušných tankovacích kariet a GPS systému, služby vzdelávania, účtovníctva, cestovania, ochrany osôb a majetku a služby BOZP a iné súvisiace softvérové služby, príslušným kontrolným úradom, Úradu jadrového dozoru, príslušnému inšpektorátu práce, Úradu verejného zdravotníctva, Sociálnej poisťovni, príslušným komerčným poisťovniam, ako aj osobám alebo spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby na úseku radiačnej ochrany a v oprávnených prípadoch aj orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov a iných správnych deliktov, príslušnému krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru, príslušnému ošetrujúcemu lekárovi, zamestnávateľovi dodávateľa, príslušným pracovníkom pracovnej zdravotnej služby.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Vzdelávanie zamestnancov - osobné údaje uchovávame počas trvania pracovného pomeru zamestnanca. Následne maximálne po dobu 5 rokov od ich získania.

Vzdelávanie zamestnancov dodávateľa – osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom a maximálne 10 rokov po jeho ukončení.

Osobné údaje zástupcov zamestnancov – maximálne 6 mesiacov po ukončení funkcie člena orgánu odborovej organizácie.

Evidencia blízkych osôb zamestnancov - počas trvania pracovného pomeru zamestnanca.

Evidencia udalostí v oblasti BOZP a OPP, evidencia z kontrolnej činnosti v oblasti BOZP a OPP a evidencia osobných ochranných pomôcok - maximálne 10 rokov od udalosti resp. od posledného záznamu v karte zamestnanca a jej uzavretia.

Pri poskytovaní služieb cestovania, zabezpečovaní dopravných prostriedkov a evidencií pečiatok a pečatidiel – maximálne 5 rokov od ich získania.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – do 70 rokov veku zamestnanca

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri vzdelávaní zamestnancov a zamestnancov dodávateľa je poskytnutie takýchto údajov nevyhnutné na plnenie našich úloh vyplývajúcich zo zákona. Ich prípadné neposkytnutie a s tým súvisiaca nemožnosť identifikácie by znamenala nemožnosť uskutočnenia príslušnej vzdelávacej aktivity.

Vedenie evidencie zástupcov zamestnancov a poskytnutie s tým súvisiacich osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Ich prípadné neposkytnutie by znamenalo porušenie povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce.

Poskytnutie osobných údajov v oblasti BOZP a OPP je zákonnou povinnosťou. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje získavané na základe oprávneného záujmu (predovšetkým pri porušení pravidiel BOZP, PO a ŽP na úseku prác na výstavbe blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce) Poskytnutie osobných údajov je povinné, ich neposkytnutie by znamenalo porušenie pravidiel BOZP, PO a ŽP a s tým súvisiace ohrozenie osôb, majetku a životného prostredia.

Pri zabezpečení služieb cestovania je poskytnutie niektorých údajov zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie takýchto údajov by znamenalo nemožnosť priznania cestovných náhrad. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje získavané na základe oprávneného záujmu. Poskytnutie tu je nevyhnutné na zabezpečenie efektívnych služieb cestovania zo strany našej Spoločnosti. (napr. prostredníctvom cestovných kancelárií a poskytovateľov prepravných služieb, vyúčtovania takýchto služieb a hodnotenia daných služieb zo strany dotknutej osoby). Odmietnutie poskytnutia údajov by malo za následok nemožnosť poskytovania služieb cestovania.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – Poskytnutie osobných údajov je plnením zákonnej povinnosti. Následkom neposkytnutia by bola absolútna nemožnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti našim zamestnancom. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje na získavané za účelom napĺňania vyššie uvedených oprávnených záujmov našej Spoločnosti. Okrem porušenia zákonných povinností by neposkytnutie osobných zhoršilo schopnosť včasnej detekcie zdravotných problémov u zamestnancov a spoľahlivosť posudzovania ich spôsobilosti na výkon náročných činností. Znížila by sa miera komplexnosti zdravotnej dokumentácie, ktorú majú zamestnanci Spoločnosti k dispozícii a úroveň ich informovanosti o vývoji vlastného zdravotného stavu.

Pri monitorovaní polohy našich motorových vozidiel – poskytnutie osobných údajov (zbieraných prostredníctvom GPS modulu a záznamov v papierovej knihe jázd) je plnením zmluvnej povinnosti, resp. podmienkou pre pridelenie motorového vozidla zamestnancovi. Odmietnutie ich poskytnutia, resp. namietanie ich získavania alebo spracúvania nie je možné.

V množstve prípadov spracúvaním osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávneného záujmu našej Spoločnosti o efektívnejší výkon jej interných činností. Poskytnutie osobných údajov pre takéto spracúvanie je dobrovoľné a ich odmietnutie by malo za následok napríklad:

 • pri poskytovaní dopravných prostriedkov - odmietnutie spracúvania by znemožnilo pridelenie vozidla a skomplikoval by sa aj spôsob zúčtovávania nákladov a uplatňovania objektívnej zodpovednosti za pokuty, či prípadné škody;
 • pri evidencii blízkych osôb - v prípade neposkytnutia daného údaju naša Spoločnosť nebude môcť dotknutú osobu (väčšinou blízku osobu zamestnanca) informovať o prípadnom vážnom zranení/ úmrtí resp. o inej závažnej skutočnosti týkajúcej sa daného zamestnanca;
 • pri evidencii pečiatok/pečatidiel – následkom odmietnutia spracúvania by bola nemožnosť pridelenia a používania danej pečiatky/pečatidla danej dotknutej osobe.

Riadenie ľudských zdrojov

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti vytvorené našou Spoločnosťou za účelom riadenia a rozvoja ľudských zdrojov našej Spoločnosti.

Tieto činnosti realizujeme prostredníctvom hodnotenia našich zamestnancov cez tzv. hodnotiace dotazníky, prostredníctvom činností v rámci internej komunikácie našej Spoločnosti (napr. cez interné články o team-buildingových aktivitách, príspevky našej Spoločnosti o činnostiach našich zamestnancov, atď.), ako aj všeobecne, bežným výkonom kompetencií nadriadeného zamestnanca voči svojim podriadeným.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci a bývalí zamestnanci našej Spoločnosti, funkcionári, akcionári a iné osoby v akcionárskej alebo kontrolnej štruktúre Spoločnosti, dodávatelia a iné osoby spolupracujúce so Spoločnosťou (a ich predstavitelia a zamestnanci).

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Pre tento účel spracúvame osobné údaje na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:         

 • efektívne riadenie a čo najlepšie využívanie potenciálu ľudských zdrojov Spoločnosti, motivovanie zamestnancov,
 • vysokú výkonnosť a spoľahlivosť zamestnancov Spoločnosti,
 • schopnosť Spoločnosti udržať si kvalitných zamestnancov,
 • budovanie dobrého mena a transparentnosti Spoločnosti v záujme upevňovania tímového ducha a motivovania zamestnancov,
 • kvalitnú komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami vo vnútri Spoločnosti,
 • schopnosť Spoločnosti prilákať a udržať si kvalitných zamestnancov,
 • efektívne riadenie ľudských zdrojov Spoločnosti a uplatňovanie práv a výkon povinností Spoločnosti ako zamestnávateľa,
 • adekvátne prezentovanie individuálnych pracovných úspechov zamestnancov v rámci Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje štandardne uvádzané v životopisoch, emailová adresa)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (názov zamestnávateľa, pracovnej pozície, pracovné zaradenie, osobné číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s hodnotením zamestnanca (kritické vedomosti v daných oblastiach – jedinečné know-how, vyhodnotenie plnenia stanovených pracovných cieľov zamestnancom pre určenie odmien, posúdenie osobnostného profilu a správania zamestnanca pri výkone pracovných činností pre návrhy jeho ďalšieho rozvoja, výška finančnej odmeny, príp. inej odmeny)
 • ďalšie údaje v súvislosti s internou komunikáciou (vzdelanie, fotografia, kamerový záznam osôb, individuálny pracovný úspech zamestnanca, informácia o odchode do dôchodku, odpracovaných rokoch v Spoločnosti a poďakovanie za riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca, informácia o účasti na interných vzdelávacích aktivitách Spoločnosti)
 • ďalšie údaje súvisiace so všeobecnými kompetenciami nadriadených (úsek/útvar, nákladové stredisko, názov útvaru, skupina pracovníkov, status zamestnania, číslo útvaru, číslo pracovného miesta bez člpm, číslo pracovného miesta s člpm, SAP ID pracovného miesta, názov útvaru/pracovného miesta, názov typovej pozície, podkategória typovej pozície, vplyv na jadrovú bezpečnosť, skratka typovej pozície, kategória zamestnanca, lokalita, fyzický stav zamestnanca, osobné číslo, percento priradenia zamestnanca na pracovné miesto, tel. číslo – klapka, mobilné číslo, podpis a ak je to vzhľadom ku konkrétnemu zamestnancovi a jeho pracovným úlohám z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, taktiež miesto bydliska a súkromné telefónne číslo).

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo od osôb vystupujúcich v procese hodnotenia (priamy nadriadený zamestnanca, hodnotiteľ) alebo od úseku ľudských zdrojov v našej Spoločnosti.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú reklamné služby a služby tlače.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 5 rokov od ich získania.

V prípade všeobecných kompetencií nadriadených môže spracúvanie osobných údajov trvať rôzne, zakaždým v závislosti od toho, čo je primerane potrebné pre naplnenie daného účelu.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou.

V prípade hodnotenia je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov bude znamenať nemožnosť samo-ohodnotenia, nebude mať však dopad na samotný proces hodnotenia. Takýto proces prebehne aj keď sa ho dotknutá osoba odmietne zúčastniť.

V prípade internej komunikácie je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. V prípade, že dotknutá osoba odmietne údaje poskytnúť nebudeme môcť prostredníctvom takejto osoby interne prezentovať naše aktivity, resp. úspechy takéhoto nášho zamestnanca.

Pre výkon všeobecných kompetencií nadriadených sú príslušné osobné údaje k dispozícii z titulu samotnej existencie pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou. Odmietnutie ich poskytnutia prakticky nie je možné.

Súlad s predpismi

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Zabezpečenie súladu činnosti Spoločnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania prijatými Spoločnosťou

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvaním pod týmto účelom zabezpečujeme vykonávanie našich činností v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania. Spracúvaním sa splnia predpoklady na náležité a legálne vykonávanie našich činností, zabezpečuje sa dodržiavanie povinností v príslušných oblastiach, prípadne sa umožňuje náležité preverovanie a riešenie podnetov, ktoré upozorňujú na riziko nedodržiavania takýchto povinností zo strany našej Spoločnosti alebo iných osôb.

Sem patria predovšetkým činnosti našej Spoločnosti v rámci:

 • výkonu interného auditu Spoločnosti (čo zahŕňa aj preverovanie podnetov, ktoré upozorňujú na korupciu alebo na porušenie nášho Etického kódexu, podnetov o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing) a oznámení o existujúcom alebo možnom konflikte záujmov)
 • preverovania našich zmluvných a obchodných protistrán,
 • evidencie osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia osôb od povinnosti vykonať mimoriadnu službu,
 • preukazovania bezúhonnosti členov predstavenstva Spoločnosti,
 • plnenia podmienok priemyselnej bezpečnosti (oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami),
 • voľba a následné registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti,
 • správy podnikateľských a iných oprávnení/licencií, s výberom a registráciou zodpovedných zástupcov a tieňových zástupcov,
 • zabezpečenia úloh v oblasti radiačnej ochrany,
 • organizácie havarijnej odozvy a civilnej ochrany,
 • riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, ako aj vybavovania podnetov a žiadostí dotknutých osôb ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci našej Spoločnosti a zamestnanci našich dodávateľov, členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti.

Ďalšie osoby:

Interný audit – blízke osoby ktorejkoľvek z vyššieuvedených dotknutých osôb, osoby podávajúce podnety, osoby, ktoré sú v podnetoch označené, osoby, ku ktorým môžu byť osobné údaje prenesené, prípadne ďalšie osoby, ktoré sú inak relevantné v rámci výkonu interného auditu Spoločnosti.

Preverovanie protistrán - spoločníci, akcionári a členovia štatutárnych orgánov a koneční užívatelia výhod spoločností, s ktorými naša Spoločnosť má alebo plánuje uzatvoriť zmluvný/obchodný vzťah.

Priemyselná bezpečnosť - aj blízke osoby osôb navrhovaných na zoznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (osobné údaje takýchto blízkych osôb sú súčasťou podkladových materiálov na vykonávanie bezpečnostných previerok v zmysle príslušného zákona), bývalí zahraniční členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti za posledných päť rokov, bývalí vedúci pracovníci Spoločnosti, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer počas posledných troch rokov a boli oprávnenými osobami na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,

Voľba a následné registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti – nominanti na voľbu do orgánov, výborov a iných vnútorných štruktúr našej Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre akcionárov Spoločnosti a ich blízke osoby, osoby v postavení konečného užívateľa výhod z činnosti Spoločnosti a ich blízke osoby.

Radiačná ochrana - všetky fyzické osoby vykonávajúce činnosti vedúce k ožiareniu a fyzické osoby vstupujúce do kontrolovaného pásma.

Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana - osoby vykonávajúce činnosti v oblasti havarijnej odozvy a ochrany pred mimoriadnou udalosťou, resp. osoby, ktoré sa v prípade mimoriadnej udalosti nachádzajú v priestoroch Spoločnosti,

Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – akékoľvek iné osoby dotknuté spracúvaním osobných údajov zo strany Spoločnosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie pod týmto účelom je nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri,
 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií,
 • Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii,
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti,
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ,
 • Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
 • Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane,
 • Vyhláška č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany,
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a
 • Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR) a nadväzujúci zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti, resp. inej osoby (ak je pri danom oprávnenom záujme uvedená) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:     

 • uplatňovanie zásad zodpovedného a transparentného podnikania prijatých Spoločnosťou,
 • uplatňovanie medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu,
 • predchádzanie a odhaľovanie protiprávneho alebo netransparentného konania zamestnancov alebo iných predstaviteľov Spoločnosti alebo jej zmluvných partnerov pri realizácii činností Spoločnosti,
 • budovanie dobrého mena a transparentnosti Spoločnosti a podporovanie medzinárodných, národných, sektorových či iných aktivít na poli boja proti korupcii a inej protispoločenskej činnosti,
 • predchádzanie vzťahom s nespoľahlivými alebo škodlivými subjektmi a ochrana aktivít Spoločnosti, jej predstaviteľov, zamestnancov a obchodných partnerov pred ekonomickými alebo reputačnými škodami,
 • efektívne a spoľahlivé opatrenia na zabezpečenie priemyselnej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, vrátane riadenia a využívania evidencie oprávnených osôb s prístupom k utajovaným skutočnostiam,
 • umožnenie riadnej prípravy a výkonu práv akcionárov Spoločnosti pri rozhodovaní o personálnom obsadení orgánov, výborov a iných vnútorných štruktúr Spoločnosti,
 • efektívny a spoľahlivý výkon činností pri uplatňovaní opatrení radiačnej ochrany,
 • dôsledné plnenie zákonných a iných povinností Spoločnosti v oblasti radiačnej ochrany,
 • dôslednú kontrolu a ochranu zdravia osôb pohybujúcich sa v kontrolovanom pásme,
 • dôsledné plnenie zákonných povinností Spoločnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami,
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík a ochrany osôb v prípade mimoriadnych udalostí,
 • rýchla a účinná identifikácia prípadných porušení ochrany osobných údajov, ich objasnenie a riadny výkon s tým súvisiacich práv dotknutých osôb,
 • efektívne a spoľahlivé vybavovanie podnetov a žiadostí fyzických osôb,
 • riadny výkon práv dotknutej osoby (oprávnený záujem dotknutej osoby),
 • efektívny a spoľahlivý výkon dohľadu nad činnosťou Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov a nad mierou jej súladu s právnymi predpismi (oprávnený záujem orgánov dohľadu).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, rodné číslo, druh, číslo a dobu platnosti dokladu totožnosti a úrad, ktorý ho vydal, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, číslo vodičského preukazu, vojenské zaradenie, číslo osvedčenia NBU)
 • kontaktné údaje (korešpondenčná adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo, či iné kontaktné údaje)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (názov zamestnávateľa, pracovnej pozície, pracovné zaradenie, osobné číslo, číslo IDK)
 • údaje relevantné pre výkon interného auditu (podnikateľské aktivity, majetkové pomery, údaje blízkych osôb alebo iných relevantných tretích osôb)
 • údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, profesijné zamestnanie)
 • údaje súvisiace s oznamovaním podnetov (vzťah k Spoločnosti a oznamovanej aktivite, prípadne iné údaje, ktoré sa dotknutá osoba rozhodne uviesť v podnete)
 • údaje súvisiace s preverovaním protistrán (výskyty v sankčných zoznamoch, majetkové pomery, iné dostupné údaje relevantné pre posúdenie kredibility, obsah profilov na verejne prístupných registroch a sociálnych sieťach)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením podmienok priemyselnej bezpečnosti:
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre vykonanie previerky a vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, osobné údaje v rozsahu vyžadovanom v podkladových materiáloch na vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby (t.j. osobný a bezpečnostný dotazník, životopis, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky, oznámenie o vydaní osvedčenia príp. oznámenie o vydaní súvisiaceho rozhodnutia)
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre spracovanie záznamu o určení, o zániku určenia, vyhlásenia o mlčanlivosti, údaje uvedené v osvedčení úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, resp. oznámení o vydaní osvedčenia (vrátane čísla osvedčenia, mena a priezviska, rodného čísla), najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať, identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o vydanie nového osvedčenia, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, dátum vydania osvedčenia, dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia, podpis oprávneného zástupcu úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov
  • osobné údaje v zmluve o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam: zoznam osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu: meno a priezvisko, číslo osvedčenia a dátum vydania a platnosti osvedčenia, alebo dátum a identifikačný údaj vyhodnotenia podkladových materiálov
  • osobné údaje v príslušných zoznamoch a evidenciách: evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce podkladové materiály a vyhodnotenie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia, kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti, kópiu záznamu o zániku určenia, ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona), zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, pracovné zaradenie alebo funkcia, dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia, dátum vykonania určenia, dátum zániku určenia), evidencia riadenia prístupu na technický prostriedok(obsahujúca: meno a priezvisko, používateľské meno, biometrické údaje (odtlačok prsta) pre prístup na technický prostriedok, rozsah pridelených prístupových oprávnení), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu resp. osobné číslo), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, resp. osobné číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s preukazovaním bezúhonnosti a so získavaním výpisov z registrov trestov (meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, informácie o bezúhonnosti)
 • ďalšie údaje súvisiace s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov (odborná spôsobilosť, údaje o bezúhonnosti vyplývajúce z výpisu z registra trestov)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením úloh v oblasti radiačnej ochrany (výsledok lekárskej prehliadky - údaje o obdržaných osobných dávkach, vyhlásenie, že dotknutá osoba nie je tehotná a nedojčí, výsledok skúšky pri zaškolení v e-learningu, odborná spôsobilosť, podpis, čísla príslušných dozimetrov, číslo identifikačnej karty osoby, dátum, dĺžka a miesto pobytu v kontrolovanom pásme)
 • na úseku voľby a následnej registrácie a oznamovaní osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti aj ďalšie osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušnými zákonmi (ako sú napríklad osobné údaje zapisované na základe zákona alebo vyhlášky do obchodného alebo živnostenského registra, dokumenty preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie a pod.), alebo vyplývajúce zo životopisov dotknutých osôb (napr.: pracovné skúsenosti)
 • na úseku riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, resp. pri riešení podnetu alebo žiadosti dotknutej osoby ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou to môžu byť okrem osobných údajov uvedených vyššie aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sú spracúvané Spoločnosťou a prípadne označené v danom podnete alebo žiadosti dotknutej osoby.

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo:

Pri výkone činností interného auditu (napr. z podnetov alebo oznámení o všeobecných porušeniach, z podnetov v rámci ochrany osobných údajov a pod.) môžeme získať osobné údaje osôb uvedených v podnetoch od oznamovateľov.

Pri preverovaní protistrán našej Spoločnosti môžeme údaje získavať nepriamo od protistrany alebo dodávateľa Spoločnosti, s ktorým je dotknutá osoba prepojená alebo z verejne dostupných zdrojov.

Pri zabezpečovaní úloh v oblasti radiačnej ochrany môžeme odvodené osobné údaje (vyhodnotenie výsledkov expozície) získavať aj od špecializovaného ústavu s potrebnou akreditáciou zo strany štátu.

Pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov môžeme osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby získať aj napríklad od iných zamestnancov našej Spoločnosti.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR, Registru trestov SR, Úradu jadrového dozoru, Slovenskej informačnej službe, Úradu verejného zdravotníctva, poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, zložkám integrovaného záchranného systému, Slovenskej legálnej metrolómii, obchodnému a živnostenskému registru, akcionárom Spoločnosti, Národnému kontrolnému úradu, Národnému bezpečnostnému úradu, príslušným okresným úradom a v odôvodnených prípadoch aj orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov, iným vecne príslušným štátnym orgánom na Slovensku a iným slovenským a zahraničným úradom a verejným registrom, voči ktorým si plníme oznamovaciu alebo registračnú povinnosť, a orgánom štátnej správy alebo iným osobám, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť osôb v Spoločnosti, notárom alebo iným osobám osvedčujúcim pravosť podpisov na dokumentoch predkladaných alebo vyhotovovaných v rámci týchto činností Spoločnosti, samotným dotknutým osobám pri výkone ich práv dotknutej osoby, tretím stranám, ktoré dotknutá osoba označila na prenos ich osobných údajov, zamestnávateľom externých pracovníkov, osobám alebo spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú alebo ktoré spoločne s nami spracúvajú osobné údaje v súvislosti s týmito činnosťami Spoločnosti, ako aj iným osobám alebo spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby v oblasti externého právneho a iného odborného poradenstva, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti na úseku radiačnej ochrany.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Interný audit - osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vykonania príslušnej činnosti v rámci interného auditu (napr. prešetrenie alebo vybavenie podnetu a pod.).

Preverovanie protistrán – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia preverovania.

Evidencia osôb krízového plánovania – osobné údaje uchovávame 30 dní po ukončení pracovného pomeru. Osobné údaje týkajúce sa oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od oznámenia oslobodenia.

Priemyselná bezpečnosť – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia platnosti oprávnenia.

Preukazovanie bezúhonnosti príslušným štátnym orgánom, výber a registrácia zodpovedných a tieňových zástupcov, voľba a následné registrácie alebo oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia príslušnej funkcie dotknutej osoby.

Radiačná ochrana - záznamy o osobných dávkach sme povinní uchovávať v evidencii počas celého obdobia pracovnej činnosti počas ktorej bol pracovník vystavený ožiareniu ionizujúcim žiarením a potom do času, keď pracovník dosiahne alebo by dosiahol 75 rokov veku, najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, počas ktorej bol vystavený ožiareniu. Ostatné záznamy uchovávame po dobu maximálne 10 rokov.

Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana – osobné údaje uchovávame po dobu zaradenia na príslušnej funkcii apo dobu 30 dní od ukončenia príslušnej funkcie. Údaje v záznamoch o nácvikoch, cvičeniach, školeniach uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vzniku záznamu.

Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – osobné údaje uchovávame zakaždým len po dobu potrebnú na vykonanie príslušnej činnosti a preukázania súladu Spoločnosti s príslušnými predpismi.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Interný audit – poskytnutie osobných údajov je z veľkej miery zmluvnou povinnosťou (napr. záväzky zamestnancov Spoločnosti dodržiavať zásady zodpovedného a transparentného podnikania prijaté Spoločnosťou, záväzky dodávateľov voči Spoločnosti z dodávateľských zmlúv a pod.) a nieje možné ho odmietnuť. V časti riešenia podnetov je poskytovanie osobných údajov oznamovateľov dobrovoľné a jeho odmietnutie bude znamenať, že podnet sa bude posudzovať ako anonymný, pričom nie je vylúčené, že absencia osobných údajov môže sťažiť komunikáciu s oznamovateľom podnetu pri jeho prešetrení/vyriešení. Pri osobách uvedených v podnete nie je spravidla možné odmietnuť poskytnutie týchto údajov, keďže tieto údaje naša Spoločnosť dostáva priamo od oznamovateľa a ich spracúvanie je nevyhnutné na náležité prešetrenie podnetu.

Preverovanie protistrán je zákonnou povinnosťou, pričom niektorými činnosťami pri takomto spracúvaní osobných údajov sledujeme napĺňanie vyššie uvedených oprávnených záujmov našej Spoločnosti. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť a osobné údaje nie je možné získať z iných dostupných zdrojov následkom môže byť neuzavretie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s dotknutou osobou (alebo spoločnosťou, na strane ktorej daná dotknutá osoba vystupuje) kvôli nemožnosti posúdenia potenciálnych rizík vyplývajúcich z takéhoto vzťahu.

Evidencia osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu je zákonnou povinnosťou. Odmietnutie by spôsobilo nemožnosť plnenia našich zákonných povinností na danom úseku.

Spracúvanie osobných údajov pri plnení podmienok priemyselnej bezpečnosti je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho výkonu daných povinností. V prípade, že dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť nebude môcť byť zohľadnená ako vhodná osoba na poskytnutie utajovaných skutočností.

Spracúvanie osobných údajov pri preukazovaní bezúhonnosti je buď zákonnou povinnosťou (v prípade všetkých zamestnancov Spoločnosti, ako aj akýchkoľvek iných osôb vstupujúcich do priestorov jadrových zariadení našej Spoločnosti), resp. v ostatných prípadoch ide o plnenie oprávneného záujmu našej Spoločnosti opierajúceho sa o zákonnú úpravu (napríklad povinnosti súvisiace s ochranou kritickej infraštruktúry a pod.). Vzhľadom na uvedené odmietnutie spracúvania týchto osobných údajov vo všeobecnosti nie je možné.

Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov je zákonnou povinnosťou. V prípade odmietnutia spracúvania nebude takáto osoba môcť byť registrovaná ako príslušný zodpovedný alebo tieňový zástupca.

Spracúvanie osobných údajov osôb na úseku voľby a následnej registrácie alebo oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti je buď zákonnou povinnosťou (pozície podliehajúce povinnej úradnej registrácii alebo oznámeniu) alebo povinnosťou vyplývajúcou z vnútorných predpisov Spoločnosti. Vzhľadom na uvedené odmietnutie spracúvania týchto osobných údajov vo všeobecnosti nie je možné

Spracúvanie osobných údajov pri zabezpečení úloh v oblasti radiačnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania nebude danej osobe povolený vstup do kontrolovaného pásma.

Spracúvanie osobných údajov pri organizácii havarijnej odozvy a civilnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu s cieľom efektívnejšieho a úspešného zvládania mimoriadnych udalostí, zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania by naša Spoločnosť nedokázala efektívne zabezpečiť svoje činnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami v rozsahu vyžadovanom zákonmi (napr. zistiť okruh osôb prítomných v čase mimoriadnej udalosti v našich priestoroch).

Spracúvanie osobných údajov pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov vyplýva primárne zo zákonných povinností (resp. povinností uložených Spoločnosti záväzným Nariadením GDPR). Popritom je časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledované napĺňanie oprávneného záujmu Spoločnosti o efektívne a fungujúce procesy ochrany osobných údajov. V prípade odmietnutia spracúvania by nebolo možné náležite zabezpečiť komplexnú ochranu osobných údajov spracúvaných našou Spoločnosťou a dodržať povinnosti ukladané na tomto úseku európskou legislatívou, príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi našej Spoločnosti.

 • Zisťovanie a preverovanie postavenia a vzťahov Spoločnosti, jej predstaviteľov a iných relevantných osôb

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pod daným účelom zahŕňa predovšetkým činnosti Spoločnosti týkajúce sa zisťovania a preverovania politickej angažovanosti, vlastníckej štruktúry a kontroly obchodných vzťahov s tretími osobami a prepojení na tretie osoby.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Vybraní zamestnanci Spoločnosti (senior manažéri) a ich blízke osoby, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady Spoločnosti, akcionári a blízke osoby akcionárov Spoločnosti, koneční užívatelia výhod Spoločnosti a ich blízke osoby, oprávnená osoba zapísaná do registra RPVS v súvislosti so Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c) Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o: 

 • dôsledné plnenie zákonných a zmluvných povinností Spoločnosti,
 • dôsledné a promptné plnenie podmienok pre uzatváranie zmlúv Spoločnosti s tretími stranami,
 • efektívne riadenie rizík a zabezpečenie transparentného a korektného postupu Spoločnosti v oblasti transakcií Spoločnosti s osobami spriaznenými alebo inak prepojenými na Spoločnosť.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, podpis)
 • ďalšie údaje (funkcia alebo pracovné zaradenie v Spoločnosti, údaje o účasti na riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údaje o predošlom alebo súčasnomvýkone verejnej funkcie na Slovensku a v zahraničí, členstvo v štatutárnom orgáne inej právnickej osoby alebo majetková alebo iná účasť v inej právnickej osobe, údaje súvisiace s preukazovaním bezúhonnosti)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo z príslušných verejných registrov (RPVS, obchodný register a pod.), prípadne od osoby vypĺňajúcej príslušný dotazník pre našu Spoločnosť (napr. blízka osoba dotknutej osoby alebo spoločnosť, ktorú dotknutá osoba ovláda a pod.).

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Registru partnerov verejného sektora, oprávnenej osobe vykonávajúcej za Spoločnosť úkony týkajúce sa verejného Registra partnerov verejného sektora, slovenským a zahraničným zmluvným partnerom našej Spoločnosti požadujúcim informácie o predstaviteľoch našej Spoločnosti a iných relevantných osobách z dôvodu svojich zákonných alebo iných záväzkov (napr. banky).

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame maximálne po dobu 10 rokov od ich získania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je z veľkej časti potrebné pre súlad našej Spoločnosti so zákonmi. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje získavané na základe vyššieuvedeného oprávneného záujmu. Odmietnutie poskytnutia týchto osobných údajov nie je všeobecne možné.

Správa a ochrana majetku

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Nadobúdanie, predaj a správa majetku Spoločnosti

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pod daným účelom zahŕňa predovšetkým činnosti Spoločnosti týkajúce sa kúpy a predajamajetku, správy majetku Spoločnosti (najmä v rámci jeho nájmu a podnájmu, zriaďovania vecných bremien, prenájmu telefónnych účastníckych staníc fyzickým osobám), ako aj nahrávania vybraných hovorov pri vykonávaní obchodnej činnosti Spoločnosti (obchodovanie s elektrinou).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Fyzické osoby, s ktorými je uzatvorená zmluva o prenájme telefónnej účastníckej stanice, Osoby zúčastňujúce sa postupov pri predaji nepotrebného majetku našej Spoločnosti (záujemcovia, kupujúci) a vlastníci pozemkov identifikovaných našou Spoločnosťou na výkup, účastníci zmluvných vzťahov s našou Spoločnosťou pri kúpe, predaji, prenájme a podnájme nášho alebo ich majetku, pri zriaďovaní vecných bremien ako aj prípadné osoby oslovené našou Spoločnosťou pre zriadenie takýchto vzťahov, ktoré ich mohli následne odmietnuť, osoby, ktoré súúčastníkmi nahrávaných rozhovorov (tak na strane našej Spoločnosti, ako aj na strane obchodného partnera našej Spoločnosti), resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu v takých hovoroch odznieť.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

 

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o: 

 • efektívne hospodárenie a správu majetku Spoločnosti,
 • transparentné a korektné postupy pri nadobúdaní a predaji majetku Spoločnosti,
 • zabezpečenie vhodných podmienok pre riadny výkon činností Spoločnosti a jej zamestnancov,
 • riadny a efektívny výkon obchodnej činnosti našej Spoločnosti,
 • transparentnosť a spoľahlivé zaznamenanie obchodných rokovaní a rozhodnutí našich zamestnancov,
 • kontrola plnenia záväzkov a kvality služieb našej Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, štátne občianstvo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, podpis, číslo zmluvy, kvalifikácia na obsluhu predmetu nájmu),
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
 • ďalšie údaje spracúvané pri prenájme telefónnych účastníckych staníc (zaznamenané údaje o hovoroch z prenajatej stanice, výška nákladov na refakturáciu),
 • ďalšie údaje spracúvané pri nahrávaní hovorov pri obchodovaní s elektrinou (hlasový záznam z hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru.)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo cez katastrálny portál, od prevádzkovateľa aukčného portálu alebo z hlasového záznamu nahrávaného hovoru.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Okresnému úradu, cudzineckej polícii, katastru nehnuteľností, Úradu jadrového dozoru, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby kúpy a predaja majetku a telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnených prípadoch aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov a iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame maximálne po dobu 10 rokov od ich získania.

Pri nahrávaní hovorov spracúvame osobné údaje maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri kúpe, predaji, nájme a podnájme majetku, resp. zriadením vecných bremien sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti, t.j. prípravy kúpnej/nájomnej zmluvy alebo zmluvy o vecnom bremene s dotknutou osobou, pričom v prípade aukcií sú osobné údaje vopred spracúvané aj na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti s cieľom vybratia najvhodnejšieho kandidáta na uzavretie takejto zmluvy. Odmietnutie spracúvania by malo za následok nemožnosť prípravy a uzatvorenia zmluvy resp., v prípade osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, nemožnosť posúdenia a kontaktovania osoby s cieľom posúdenia vhodnosti uzavretia zmluvy, resp. nemožnosti zúčastnenia sa aukcií majetku.

Pri prenájme telefónnej účastníckej stanice fyzickým osobám sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zmluvy na prenájom.

Pri nahrávaní hovorov sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov Spoločnosti. Dotknuté osoby môžu odmietnuť spracúvanie, t.j. môžu sa rozhodnúť v nepokračovaní rozhovorov (potom čo sú na takéto nahrávanie upozornené), čo však má za následok nemožnosť uskutočniť predmetnú obchodnú transakciu s našou Spoločnosťou.

 • Riadenie a správa informačných a komunikačných technológií/zariadení a infraštruktúry Spoločnosti a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým poskytovanie služieb a prostriedkov informačných a komunikačných technológií (ďalej skrátene ICT) zamestnancom a iným fyzickým osobám a s tým súvisiacu ochranu zariadení a infraštruktúry ICT monitorovaním.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutými osobami sú zamestnanci Spoločnosti, dcérskych spoločností, zamestnanci dodávateľov a iní užívatelia poskytovaných informačno-komunikačných služieb a/alebo prostriedkov, v nevyhnutnom rozsahu aj osoby, ktoré sú oprávnené na vyhotovenie požiadaviek na ich poskytovanie daným osobám (t.j. ich nadriadení alebo iní zamestnanci Spoločnosti vecne príslušní pre danú činnosť).

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:         

 • efektívnosť činností, procesov riadenia a komunikácie zamestnancov Spoločnosti,
 • zvyšovanie miery informatizácie, digitalizácie a automatizácie procesov v rámci činností Spoločnosti,
 • zvyšovanie účinnosti jednotlivých nástrojov riadenia a kontroly Spoločnosti,
 • efektívnu správu a údržbu informačno-komunikačných zariadení a infraštruktúry Spoločnosti,
 • odolnosť informačno-komunikačnej infraštruktúry Spoločnosti pred kybernetickými útokmi zvonku i zvnútra,
 • rýchlu a účinnú identifikáciu prípadných kybernetických útokov a riešenie a minimalizácia ich dopadu na kontinuitu činností Spoločnosti,
 • plnenie povinností zo zmlúv o poskytovaní služieb informačných a komunikačných technológií.

Okrem toho je určitá časť spracúvania osobných údajov pod týmto účelom nevyhnutná pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú používateľské meno, meno, priezvisko, výrobné číslo identifikačnej karty, IP adresa, číslo PC)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (kategória zamestnanca, pracovná pozícia, číslo útvaru, lokalita, zamestnávateľ, osobné číslo,)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, od jej nadriadeného zamestnanca alebo iného zamestnanca Spoločnosti vecne príslušného pre danú činnosť.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov, našim dcérskym spoločnostiam a osobám poskytujúcim našej Spoločnosti dátové služby a služby informačných a komunikačných technológií.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame počas celej doby vzťahu dotknutej osoby so Spoločnosťou (napr. počas trvania pracovného pomeru) a následne po dobu maximálne 5 rokov, v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s nekritickými informačno-komunikačnými systémami našej Spoločnosti, resp. po dobu maximálne 10 rokov, v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s kritickými informačno-komunikačnými systémami našej Spoločnosti.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Na právnom základe oprávneného záujmu je pri poskytovaní prostriedkov ICT takéto spracúvanie potrebné na zabezpečenie správneho chodu Informačno-komunikačných technológii a ich ochrany. Odmietnutie spracúvania by malo za následok nemožnosť správneho a riadneho chodu Informačno-komunikačných technológií vo vzťahu k dotknutej osobe ale aj iným užívateľom, zhoršenie ochrany ICT a sťaženie zistenia prípadného porušenia bezpečnosti ICT.

 • Ochrana a monitorovanie majetku Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktoré naša Spoločnosť vykonáva za účelom ochrany nášho majetku (vrátane ekonomických hodnôt) a osôb, ktoré sú v určitom vzťahu s našou Spoločnosťou, resp. sa nachádzajú v priestoroch našej Spoločnosti. Na náležité vykonávanie takejto ochrany, ale aj prevencie a odhalenia možných bezpečnostno-relevantných udalostí má naša Spoločnosť v nevyhnutnom rozsahu nastavené rôzne procesy na ochranu, predovšetkým: evidenciu bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie našich priestorov a polohy našich motorových vozidiel, evidenciu a kontrolu jednorazových a trvalých vstupov do našich priestorov a jadrových zariadení a nahrávanie hovorov významných pre prevádzku našej Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane - účastníci bezpečnostno-relevantnej udalosti (osoba, ktorá ju vyvolala, osoby dotknuté prejavmi incidentu alebo zapojené do jeho objasňovania).

Monitorovanie priestorov - osoby, ktoré sa (z rôznych dôvodov) nachádzajú v objektoch našej Spoločnosti alebo v ich bezprostrednom okolí v zornom poli kamerového systému.

Evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov - spracúvanie sa týka našich zamestnancov a iných osôb, ktoré jednorazovo alebo opakovane vstupujú do objektov našej Spoločnosti na základe určitého vzťahu s našou Spoločnosťou, napr. osoby na strane našich dodávateľov, osoby vstupujúce v režime návšteva alebo exkurzia alebo za iným obdobným účelom, príp. osôb, ktorých takéto osoby prišli navštíviť.

Monitorovanie polohy motorového vozidla - dotknutými osobami sú výlučne zamestnanci našej Spoločnosti.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení - dotknutými osobami sú zamestnanci našej Spoločnosti alebo iné osoby (napr. zamestnanci našich dodávateľov) vstupujúce do jadrových zariadení našej Spoločnosti, resp. žiadajúce o udelenie práva na trvalý vstup do nich.

Nahrávanie určitých hovorov - dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú účastníkmi nahrávaných rozhovorov, resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu byť uvedené v daných hovoroch.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti a iných osôb (ak sú pri danom oprávnenom záujme uvedené) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:

 • ochranu osôb a majetku Spoločnosti a iných osôb,
 • ochranu jadrových zariadení Spoločnosti (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • analýza poruchových a iných prevádzkových stavov, príp. bezpečnostných rizík, ich efektívne riadenie, zisťovanie ich príčin a riešenie ich následkov,
 • transparentnosť a spoľahlivá evidencia stavu a požiadaviek na plnenie obchodno-prevádzkových záväzkov Spoločnosti,
 • efektívna správa majetku Spoločnosti (úspora nákladov, zefektívnenie služieb)

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, podpis, dátum narodenia, bydlisko, číslo identifikačnej karty alebo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prípadne ďalšie údaje najviac v rozsahu údajov uvedených na doklade totožnosti)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, výrobné číslo IDK, pracovné zaradenie, zamestnávateľ)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou bezpečnostno-relevantných udalostí (EČV vozidla, výsledky pozitívnej dychovej skúšky, prípadné zranenie osoby pri bezpečnostnom incidente)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním priestorov (vizuálny záznam podobizne osoby)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou jednorazových/trvalých vstupov (fotografia, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z registra trestov)
 • rôzne údaje súvisiace s monitorovaním polohy vozidla (lokalizačné údaje zaznamenané elektronicky cez GPS modul alebo v papierovej knihe jázd, najmä GPS súradnice aktuálnej polohy, východzí a cieľový bod a ich dátumy a časy, prejdená trasa, rýchlosť jazdy, časy prestávok v jazde a trvanie každej z nich, priemerná spotreba motorového vozidla)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou vstupov do jadrových zariadení (informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, biometrické údaje, kódové vyjadrenie načítaného biometrického údaja, zdravotná a psychická spôsobilosť, dátum, miesto a čas vstupu do jadrových zariadení a dátum, miesto a čas odchodu z nich)
 • ďalšie údaje súvisiace s nahrávaním hovorov na niektorých úsekoch (hlasový záznam hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a nepriamo, z hlasového záznamu nahrávaného hovoru, resp. od osôb, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Úradu jadrového dozoru, našim dcérskym spoločnostiam a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane a Monitorovanie polohy motorového vozidla - osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Monitorovanie priestorov - 15 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, maximálne po dobu 90 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch neprístupných verejnosti.

Evidencia a kontrola jednorazových vstupov do nejadrových zariadení – maximálne po dobu 1 roku od uskutočnenia vstupu.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení a trvalých vstupov do nejadrových zariadení – maximálne 7 rokov od ich zaznamenania.

Nahrávanie hovorov - maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení je zákonnou povinnosťou a preto odmietnutie spracúvania nie je možné.

Poskytnutie osobných údajov v rámci monitorovania polohy našich motorových vozidiel je zmluvnou povinnosťou, resp. podmienkou pre pridelenie motorového vozidla zamestnancovi. Odmietnutie ich poskytnutia, resp. namietanie ich získavania alebo spracúvania nie je možné.

V ostatných prípadoch (evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie priestorov, evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov do nejadrových zariadení, nahrávanie hovorov) je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej ochrany osôb a majetku našej Spoločnosti. Odmietnutie takéhoto spracúvania nie je možné.

Komunikácia s verejnosťou

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Externá propagácia Spoločnosti a jej aktivít

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktorými naša Spoločnosť zabezpečuje propagáciu našich aktivít a dobrého mena našej Spoločnosti prostredníctvom rôznych kanálov a foriem komunikácie s verejnosťou a inými stranami (t.j. kanálov externej komunikácie).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Spracúvanie zahŕňa osobné údaje zamestnancov našej Spoločnosti, ako aj osôb, ktoré prijímajú nejakú formu podpory, daru alebo sponzorstva od Spoločnosti. Ďalej môžu byť spracúvané aj osobné údaje iných osôb – jednotlivcov zúčastňujúcich sa na podujatiach a to buď v prípade vyhotovovania a šírenia nejakého komunikačného výstupu z podujatia (napr. osoby v pozadí na podujatí/odovzdávaní cien, študenti alebo iní účastníci podujatí) alebo v rámci registrácie takýchto osôb pre účely ich ďalšieho informovania o aktivitách a podujatiach Spoločnosti, ako aj o stážach a iných obdobných príležitostiach organizovaných Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvaním osobných údajov pre tento účel sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:  

 • budovanie dobrého mena a atraktivity Spoločnosti v očiach verejnosti, verejných orgánov a obchodných partnerov,
 • skvalitňovanie podnikateľského prostredia a podporu zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom.

V niektorých odôvodnených prípadoch takéto spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu udeleného pre také spracúvanie dotknutou osobou (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia). Ide predovšetkým o články špecificky zamerané na individuálnu prezentáciu dotknutej osoby - zamestnanca Spoločnosti, komunikáciu Spoločnosti zahŕňajúcu konkrétnu osobu bez relevantného vzťahu k Spoločnosti ale aj o registráciu kontaktných údajov osôb a ich informovanie o aktivitách a podujatiach Spoločnosti, ako aj o stážach a iných obdobných príležitostiach organizovaných Spoločnosťou.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, podpis) a údaje o aktuálnom zamestnaní, pracovnom zaradení a lokalite pôsobenia
 • iné údaje obvykle uvádzané v profesijných životopisoch (údaje o dosiahnutom vzdelaní a o predošlých zamestnaniach a pracovných zaradeniach)
 • fotografia, videozáznam, zvukový záznam
 • základné kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú reklamné služby a služby tlače.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Na právnom základe oprávneného záujmu je spracúvanie pod týmto účelom dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť, osobné údaje danej osoby sa v externej komunikácii Spoločnosti neobjavia, ani inak nepoužijú.

 • Aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (tzv. CSR)

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktorými sa naša Spoločnosť zapája do verejnoprospešných činností v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem (t.j. poskytovanie cien, darov, štipendií, príspevkov alebo inej formy podpory tretím osobám, podporovanie zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutými osobami sú uchádzači a príjemcovia podpory, zamestnanci Spoločnosti participujúci na týchto činnostiach, osoby zúčastňujúce sa na hodnotení projektov a uchádzačov, ako aj účastníci rôznych exkurzií a návštevníci podujatí organizovaných našou Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:         

 • zapojenie Spoločnosti a jej zamestnancov do činností v rámci spoločenskej zodpovednosti,
 • podporu zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom,
 • efektívne využívanie a prideľovanie zdrojov Spoločnosti na verejnoprospešné činnosti.

Popritom je v niektorých prípadoch spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmlúv s príjemcami podpory (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis, číslo účtu)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • údaje týkajúce sa zdravia (informácie o zdravotnom postihnutí – výlučne v prípadoch, v ktorých je táto informácia potrebná na splnenie podmienok udelenia grantu)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (pracovné zaradenie, zamestnávateľ, lokalita)
 • údaje súvisiace so vzdelaním a pracovnými skúsenosťami (vzdelanie, vysoká škola, fakulta, odbor a semester štúdia,- výsledky v škole, účasť na mimoškolských aktivitách ako aj ďalšie údaje, ktoré sa uchádzač rozhodne uviesť v životopise (napr. pracovné skúsenosti, fotografia))
 • ďalšie údaje, ktoré je potrebné spracúvať v rámci verejnoprospešných činností (údaje v záverečnej práci prihlásenej do súťaže, detaily o stáži absolvovanej v našej Spoločnosti, a pod., informácia o sociálnej situácii – výlučne v prípadoch, v ktorých je táto informácia potrebná na splnenie podmienok udelenia grantu).

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, prostredníctvom iných subjektov (napr. nadácie, komunitné spolky). V danom prípade sa však u takýchto subjektoch uisťujeme, že dotknuté osoby boli riadne a včas informované.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Príslušným nadáciám a iným stranám, s ktorými pri realizácii týchto aktivít spolupracujeme.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 10 rokov.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Podanie žiadosti o podporu a s tým súvisiace spracúvanie je vždy na samotnom uvážení dotknutej osoby. Odmietnuť spracúvanie môže dotknutá osoba aj po podaní žiadosti, čo však môže mať za následok vyradenie alebo zastavenie hodnotenia príslušného uchádzača. V prípade vybratia vhodného uchádzača je poskytnutie osobných údajov zmluvnou povinnosťou s cieľom prípravy príslušnej darovacej zmluvy, prípadne zmluvy o podpore. Odmietnutie spracúvania v tomto štádiu bude mať za následok nemožnosť uzavretia príslušnej zmluvy a s tým súvisiace nepriznanie podpory.

Archív a registratúra

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Tvorba a správa archívov a registratúry Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktorými si naša Spoločnosť plní svoje povinnosti na úseku archívnictva a registratúry (t.j. tvorba, vedenie a správa archívnictva a registratúry vrátane zabezpečenia prístupu k archívnym dokumentom).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknuté osoby sú žiadatelia prístupu k archívnym dokumentom, zamestnanci Spoločnosti dotknutí pri tvorbe registratúrnych záznamov alebo pri požiadavkách na ich sprístupnenie. Dotknutými osobami môžu byť v závislosti od rozsahu dopytu aj osoby, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v informáciách alebo dokumentoch tvoriacich obsah registratúry.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie pod týmto účelom je nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávneného záujmu našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) o efektívny a spoľahlivý systém na tvorbu registratúrnych záznamov a správu registratúry.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, druh a číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti, identifikačné číslo, vzťah žiadateľa k požadovaným údajom- vlastník alebo iný )
 • ďalšie osobné údaje uvedené v archívnom dokumente
 • ďalšie údaje súvisiace so spracúvaním na úseku registratúry (čísla konania (súdnych, exekučných a iných), prípadne iné osobné údaje vyplývajúce z príslušných dokumentov)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo od odosielateľov príslušných dokumentov.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Našim dcérskym spoločnostiam.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvané v rámci činností súvisiacej so správou archívu a registratúry uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od ich poskytnutia. Osobné údaje uvedené v archívnych dokumentoch alebo v podkladoch registratúry spracúvame a uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. našim interným registratúrnym poriadkom.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Archív - spracúvanie pod daným účelom je plnenie príslušnej zákonnej povinnosti a z toho dôvodu je nevyhnutné. V prípade odmietnutia spracúvania nebude dotknutej osobe poskytnutý prístup k archívnym dokumentom.

Registratúra - spracúvanie pod daným účelom je plnenie príslušnej zákonnej povinnosti a z toho dôvodu je nevyhnutné. Ďalšie údaje spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu slúži na efektívny systému tvorby a správy registratúry Spoločnosti. Vzhľadom na účel spracúvania a nadväzujúce legislatívne požiadavky nie je odmietnutie spracúvania možné.

Korporátne záležitosti a iné vnútorné činnosti

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Príprava a realizácia korporátnych a iných úkonov týkajúcich sa Spoločnosti, jej organizačných zložiek a jej dcérskych spoločností

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel súvisí predovšetkým so zabezpečovaním priebehu zasadnutí, alebo rozhodovaní príslušných orgánov našej Spoločnosti pomocou komunikačných prostriedkov na video-konferenciu a tele-konferenciu (t.j. zvukovými záznamami a prenosom video-telekonferencií) a realizáciou ďalších korporátnych a iných úkonov potrebných na riadenie, správu a podporovanie obchodných aktivít našich dcérskych spoločností a organizačných zložiek Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknuté osoby sú členovia korporátnych orgánov Spoločnosti, zamestnanci Spoločnosti, členovia korporátnych orgánov dcérskych spoločností/organizačných zložiek Spoločnosti, nominanti do korporátnych orgánov dcérskych spoločností/organizačných zložiek Spoločnosti, zamestnanci dcérskych spoločností/organizačných zložiek Spoločnosti, ako aj iné osoby, ktoré môžu byť uvedené v príslušných dokumentoch (audítori, správcovia a pod.). Dotknutou osobou býva taktiež aj notár alebo iná osoba osvedčujúca priebeh príslušných úkonov alebo pravosť podpisov na príslušných dokumentoch.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o: 

 • efektívne riadenie a správu dcérskych spoločností Spoločnosti a ochrana a presadzovanie práv a záujmov Spoločnosti v nich,
 • efektívne riadenie a správu organizačných zložiek Spoločnosti,
 • vysokú flexibilitu a schopnosť urýchlene zorganizovať a prijímať rozhodnutia v rámci orgánov Spoločnosti (bez potreby stretnutia ich členov fyzicky na jednom mieste) a poskytnutie možnosti pre členov jej orgánov plniť si svoje povinnosti zúčastňovať sa na činnosti jej orgánov aj počas ich fyzickej neprítomnosti,
 • zabezpečenie spoľahlivej autentifikácie osôb zúčastňujúcich sa na diaľku na zasadnutiach, rokovaniach alebo rozhodovaniach orgánov Spoločnosti,
 • zabezpečenie plynulej, bezprostrednej a jasnej komunikácie osôb zúčastňujúcich sa na diaľku na zasadnutiach, rokovaniach alebo rozhodovaniach orgánov Spoločnosti,
 • zvyšovanie kompetencie a konkurencieschopnosti dcérskych spoločností Spoločnosti pri výkone ich obchodných aktivít,
 • riadne plnenie zmlúv Spoločnosti s jej dcérskymi spoločnosťami o poskytovaní podpory pre ich aktivity.

Vytváranie zvukových záznamov zo zasadnutí orgánov realizujeme na základe súhlasu udeleného pre také spracúvanie dotknutou osobou (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, funkcia, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo ID dokladu (pas, občiansky preukaz), podpis)
 • zvukový prenos hlasu (tele-konferencia, video-konferencia)
 • obrazový prenos podobizne (video-konferencia)
 • zvukový záznam hlasu
 • informácie o dosiahnutom vzdelaní, odbornej kvalifikácii, certifikátoch, doterajších pracovných skúsenostiach a iné osobné údaje, ktoré môžu byť uvedené v profesionálnom životopise dotknutej osoby
 • prípadne iné osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným zákonom alebo potrebnom pre dosiahnutie požadovaných oprávnených záujmov Spoločnosti

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Orgánom štátnej správy (súdy, registre) alebo iným osobám, ktorým budú príslušné dokumenty predkladané, dcérskym spoločnostiam alebo organizačným zložkám našej Spoločnosti, prevádzkovateľom video-/tele-konferenčných zariadení v prípade, ak sa cez ne pripájajú neprítomní členovia orgánu na zasadnutia, našim externým právnym poradcom, notárom a iným osobám osvedčujúcim priebeh daných úkonov a pravosti podpisov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje pri zabezpečovaní video-/tele-konferencií sú spracúvané len počas danej konferencie, z prenosu sa neuchováva žiaden záznam. Ostatné osobné údaje sú uchovávané po dobu maximálne 5 rokov od ich získania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Spracúvanie je vo väčšine prípadov stanovené priamo zákonom alebo internými predpismi dcérskych spoločností/organizačných zložiek záväznými pre Spoločnosť.

Poskytovanie osobných údajov pri prenose video-/telekonferencie je dobrovoľné, v prípade ak sa dotknutá osoba rozhodne osobné údaje neposkytnúť nebude môcť byť s danou osobou realizovaná príslušná video-/tele-konferencia, príp. sa nebudú môcť vykonať korporátne alebo iné úkony, v ktorých by mala dotknutá osoba figurovať.

Poskytovanie osobných údajov v rámci poskytovania podpory dcérskym spoločnostiam Spoločnosti vyplýva zo zmluvných povinností dotknutej osoby v jej pracovnej alebo obdobnej zmluve so Spoločnosťou (o výkone jej činností pre Spoločnosť) a jeho odmietnutie nieje možné.

 • Interná podpora a zabezpečovanie chodu a činností Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti právnych útvarov Spoločnosti spojené so všeobecnou právnou podporou Spoločnosti (interné právne konzultácie, stanoviská a iná odborná podpora pre iné vecné útvary Spoločnosti), právnou podporou v oblasti zmluvných vzťahov Spoločnosti, právnou podporou vo veciach procesných konaní Spoločnosti (napr. spory) a v iných poradenských a konzultačných činnostiach, ako aj s vydávaním a odvolávaním plnomocenstiev a poverení.

Spracúvanie pod týmto účelom ďalej slúži na tvorbu a správu systemizácie zamestnancov Spoločnosti a na vytváranie podkladov a zabezpečovanie úkonov Spoločnosti voči bankám, burzám a poisťovniam, ako aj na výkon bežných podporných administratívnych činností.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknuté osoby sú zamestnanci Spoločnosti, blízke osoby zamestnancov, osoby v organizačnej štruktúre Spoločnosti, najmä osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre Spoločnosti, prípadne aj osoby v akcionárskej štruktúre Spoločnosti, osoby vystupujúce ako zmluvná protistrana Spoločnosti, osoby oprávnené konať v mene právnických osôb vystupujúcich ako zmluvné protistrany Spoločnosti (štatutárne orgány, príp. aj iné osoby), zástupcovia, zamestnanci a štatutárne orgány dodávateľov a odberateľov Spoločnosti, iné osoby pripomienkujúce dokumenty spracúvané v rámci našej Spoločnosti v rámci týchto činností, osoby uvedené v evidencii našej Spoločnosti o zadaniach a úlohách v rámci týchto činností, iné osoby uvádzané podľa potreby v texte zmlúv a ich prílohách v rámci týchto činností, oznamovatelia podnetov etickej alebo zodpovednostnej komisii našej Spoločnosti, osoby uvedené v rozhodnutiach správnych orgánov týkajúcich sa týchto činností našej Spoločnosti a prípadné iné osoby vystupujúce pri súvisiacej komunikácii so správnymi orgánmi, zástupcovia odborových organizácií Spoločnosti, ako aj iné osoby, ktoré sú relevantné pre posúdenie, spracovanie alebo výkon otázok alebo činností v rámci tejto oblasti činností našej Spoločnosti.

Dotknuté osoby sú ďalej osoby, ktorým je udelené alebo odvolané plnomocenstvo/poverenie, osobami ktoré takéto udelenie alebo odvolanie plnomocenstva/poverenia podpisujú za Spoločnosť alebo osobami, ktoré v rámci Spoločnosti organizačne zabezpečujú výkon procesov súvisiacich s udelením alebo odvolaním plnomocenstiev/poverení, ich evidenciou a poskytovaním týchto dokumentov v riadnej forme splnomocneným a povereným osobám pre ich použitie. Výnimočne môže ísť aj o osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené v predmete/rozsahu udeleného daným plnomocenstvom/poverením.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Niektoré osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:          

 • efektívne riadenie, organizácia a výkon činností Spoločnosti,
 • spoľahlivú evidenciu a kontrolu udeľovania a stavu oprávnení a poverení na výkon úkonov v zastúpení alebo v mene Spoločnosti,
 • fungujúce, korektné a právne vynútiteľné zmluvné vzťahy Spoločnosti s tretími osobami,
 • dôkladnú ochranu práv, nárokov a záujmov Spoločnosti v prípade sporov zo zmluvných vzťahov s tretími osobami,
 • efektívnu a dôslednú ochranu a uplatňovanie práv, nárokov a oprávnených záujmov Spoločnosti v konaniach voči iným osobám,
 • dôsledné plnenie zákonných povinností v rámci účasti Spoločnosti v príslušných konaniach a výkon jej procesných práv,
 • zabezpečenie právne korektného a zodpovedného výkonu činností Spoločnosti,
 • efektívne riadenie rizík vyplývajúcich z právnych vzťahov Spoločnosti, vrátane predchádzania prípadom ich porušenia, ich objasňovania a prijímania účinných opatrení na ich riešenie,
 • vytvorenie a priebežná aktualizácia prehľadnej a kompletnej databázy o organizačnej štruktúre a zamestnancoch Spoločnosti,
 • zabezpečenie efektívnej a spoľahlivej komunikácie Spoločnosti s bankami, burzami a poisťovňami.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo občianskeho preukazu, pasu alebo iného preukazu totožnosti, štátna príslušnosť, podpis),
 • kontaktné údaje (ako e-mail, tel. číslo – klapka, mobilné číslo),
 • ďalšie osobné údaje súvisiace s poskytovaním právnej podpory ( funkcia, osobné číslo zamestnanca, osobné pomery, osobný stav (ženatý/slobodný, bezdetný/počet detí), informácia o pracovnom pomere, zdravotnom stave, invalidite, spôsobilosti na prácu, výške mzdy a pod., telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, zamestnávateľ a pracovné zaradenie zamestnanca dodávateľa Spoločnosti a súvisiace mzdové náklady, príslušnosť k odborovej organizácii a funkcia v nej, poradové číslo zápisu v Slovenskej advokátskej komore, údaje o podozrení, obvinení či obžalovaní z trestného činu alebo priestupku, údaje o stave majetku a úpadku dlžníka a priebehu konkurzného alebo obdobného konania voči nemu, údaje o sporoch alebo konaniach vedených voči dotknutej osobe prípadne iné osobné údaje, ktoré budú predmetom konania, sú uvedené podľa potreby v texte zmlúv alebo ich prílohách alebo relevantné pre posúdenie príslušnej právnej otázky),
 • ďalšie osobné údaje súvisiace so systemizáciou zamestnancov (osobné číslo, tel. číslo – klapka, mobilné číslo, úsek/útvar, názov útvaru v slovenskom a anglickom jazyku, skupina pracovníkov, status zamestnania, názov pracovného miesta v slovenskom a anglickom jazyku, číslo pracovného miesta bez člpm, číslo pracovného miesta s člpm, SAP ID pracovného miesta, názov typovej pozície, podkategória typovej pozície, vplyv na jadrovú bezpečnosť, skratka typovej pozície, kategória zamestnanca, lokalita, fyzický stav zamestnancov, % priradenia zamestnanca na pracovné miesto),
 • ďalšie osobné údaje súvisiace s podpornými administratívnymi činnosťami – údaje zo systemizácie (viď vyššie) a prípadné ďalšie údaje z občianskeho preukazu, údaje z cestovného pasu, údaje z vodičského oprávnenia, fotografia),
 • ďalšie osobné údaje súvisiace s úkonmi voči bankám, burzám a poisťovniam (prípadná príslušnosť k politickej strane alebo hnutiu, predchádzajúca prax, majetkové účasti v spoločnostiach, iné osobné väzby s vybranými osobami, štátna príslušnosť, platnosť príslušného dokladu totožnosti, štát vydania a kto vydal príslušný doklad totožnosti, krajina vycestovania (len pre účely cestovného poistenia pri zahraničných pracovných cestách), podpis ako podpisový vzor, rola a oprávnenia danej fyzickej osoby, pridelené bezpečnostné prvky, číslo SafeWord karty, ak existuje, číslo licencie v SKSI (len pre účely špecifického poistenia stavebného dozoru), prípadne iné informácie vyžadované príslušnou finančnou inštitúciou na základe zákona alebo jej interných predpisov),
 • v rámci zabezpečovania prekladov dokumentov a informácií do iných jazykov (či už zo zákonnej alebo inej povinnosti, alebo pre vnútornú potrebu Spoločnosti), akékoľvek osobné údaje spracúvané Spoločnosťou v rámci jej spracovateľských činností, pri ktorých vznikne takáto potreba prekladu.

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, od vecne príslušných útvarov našej Spoločnosti (napríklad personalisti alebo útvary posielajúce vecnú úlohu alebo dotaz na poskytnutie stanoviska), resp. od iných subjektov mimo našej Spoločnosti (napr. zmluvných protistrán, externých právnych poradcov, príslušných štátnych orgánov, notárov, atď.).

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Orgánom štátnej správy SR, externým právnym poradcom, orgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom, súdom, znalcom a iným odborným poradcom, (v opodstatnených prípadoch) aj exekútorom alebo iným osobám, voči ktorým splnomocnenec/poverený zamestnanec v zmysle plnomocenstva alebo poverenia koná a ktorým môže byť plnomocenstvo/poverenie predložené príp. notárovi alebo inej osobe osvedčujúcej pravosť podpisov na dokumentoch, bankám, burzám a poisťovniam, ako aj našim dcérskym spoločnostiam, našim dodávateľom a osobám ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby účtovníctva. Ďalším tretím stranám (podľa potreby) pri organizácii a zabezpečovaní aktivít Spoločnosti a jej predstaviteľov. V prípade potreby aj externým dodávateľom našej Spoločnosti poskytujúcim prekladateľské služby alebo tlmočenie.

Nie je vylúčené, že pri udelení plnomocenstiev a poverení alebo pri organizácii a zabezpečovaní aktivít Spoločnosti a jej predstaviteľov môže byť v určitých prípadoch príjemcom osobných údajov aj subjekt mimo EÚ (napr. ak by príjemcom bol subjekt, voči ktorému splnomocnenec/poverený zamestnanec koná, resp. voči ktorému predkladá daný dokument). V takom prípade vždy náležite dodržiavame právne rámce súvisiace s prenosom údajov, t.j. prvotne kontrolujeme existenciu rozhodnutia Komisie o primeranosti a v prípade neexistencie takéhoto rozhodnutiam prenos uskutočňujeme len v prípade, ak jeho okolnosti spĺňajú iné podmienky GDPR.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje týkajúce sa všeobecnej právnej podpory vrátane podpory pri zmluvných vzťahoch Spoločnosti sú spracúvané a uchovávané po dobu vybavenia danej požiadavky/poskytnutia právnej podpory príslušnému vecnému útvaru Spoločnosti a pri podpore pri zmluvných vzťahoch Spoločnosti po dobu platnosti uvedených zmlúv.

Osobné údaje týkajúce sa právnej podpory v oblasti procesných konaní uchovávame maximálne po dobu 10 rokov odo dňa skončenia sporu (po uplatnení všetkých riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov).

Osobné údaje týkajúce sa plnomocenstiev a poverení uchovávame maximálne po dobu 5rokov od ich získania.

Osobné údaje pri podporných administratívnych činnostiach sa môžu spracúvať rôzne, zakaždým v závislosti od toho, čo je primerane potrebné pre naplnenie účelu (interná podpora a zabezpečovanie chodu a činností Spoločnosti) a prípadne konkrétneho zadania alebo požiadavky na takú podporu.

Osobné údaje týkajúce sa systemizácie zamestnancov uchovávame po celú dobu existencie vzťahu dotknutej osoby so Spoločnosťou (napr. počas trvania zamestnaneckého pomeru) a maximálne 2 roky po jeho skončení.

Osobné údaje týkajúce sa úkonov voči bankám, burzám a poisťovniam uchovávame max. 10 rokov od ich získania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Právna podpora Spoločnosti - Poskytnutie osobných údajov je na základe oprávneného záujmu Spoločnosti nevyhnutné na náležité plnenie činností v rámci poskytovania právnej podpory Spoločnosti. V prípade odmietnutia spracúvania nebude možné vo vzťahu k danej dotknutej osobe realizovať príslušný úkon právnym útvarmi našej Spoločnosti.

Príprava plnomocenstiev a poverení - Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, t.j. prípravu príslušných plnomocenstiev a plnenie povinností vyplývajúcich z takýchto plnomocenstiev/poverení. Na náležité zabezpečenie poskytnutia, výkonu činností a plnenie povinností vyplývajúcich z takýchto plnomocenstiev/poverení nad rámec zmluvnej povinnosti sú spracúvane aj osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov by malo za následok, že príslušné plnomocenstvo/poverenie by nemohlo byť vystavené.

Systemizácia zamestnancov - spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu Spoločnosti a je nevyhnutné na vytvorenie prehľadnej, komplexnej a aktuálnej informačnej databázy o organizačnej štruktúre a zamestnancoch Spoločnosti. Odmietnutie spracúvania, resp. namietanie voči takejto činnosti by spôsobilo nekompletnosť takto tvorenej databázy a oslabilo jej význam a prínos pre naplnenie oprávneného záujmu.

Podklady a úkony voči príslušným bankám, burzám a poisťovniam - spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu Spoločnosti a je nevyhnutné na to, aby Spoločnosť dokázala s týmito inštitúciami efektívne a spoľahlivo komunikovať (a napr. zadávať im pokyny významné pre obchodnú činnosť Spoločnosti). Odmietnutie spracúvania by znamenalo nemožnosť vykonania príslušného úkonu voči banke, burze a poisťovni a potenciálne až vznik škôd z daného konania (alebo nekonania).

Podporné administratívne činnosti - spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu Spoločnosti a je nevyhnutné na zabezpečenie lepšej organizácie a vyššej efektivity individuálnych procesov v Spoločnosti. Odmietnutie by znamenalo podstatne sťaženie, resp. znemožnenie organizácie činností a vzájomnú komunikáciu na jednotlivých úsekoch Spoločnosti. V ojedinelých prípadoch môže takéto spracúvanie prebiehať aj za účelom splnenia zákonných povinností Spoločnosti (napr. zabezpečovanie zákonom vyžadovaných prekladov dokumentov obsahujúcich osobné údaje). V takých prípadoch odmietnutie poskytnutia údajov nie je možné.

Know-how a inovácie

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Budovanie, ochrana a zachovanie kontinuity know-how Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti spojené so zaznamenaním a zachovaním kritických vedomostí v našej Spoločnosti (t.j. vedomostí alebo skúseností špecifického charakteru, ktoré sú späté s konkrétnym zamestnancom a sú potrebné na výkon činností Spoločnosti).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutá osoba je zamestnancom Spoločnosti, resp. bývalým zamestnancom Spoločnosti, ktorá je alebo bola tvorcom alebo nositeľom príslušnej kritickej vedomosti alebo odbornej skúsenosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmu o budovanie, ochranu a zachovanie kontinuity know-how Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, podpis)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (pracovná pozícia, útvar, osobné číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace so zachovaním kritickej vedomosti (fotografia, kamerový záznam, ďalšie informácie uvedené zo strany zamestnanca v Dotazníku k samohodnoteniu kritickej vedomosti)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje neposkytujeme žiadnemu príjemcovi.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje uvedené v dotazníku k samohodnoteniu kritickej vedomosti uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od jeho vyhotovenia. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou záznamu o technologickej vedomosti (napr. video-návod, fotodokumentácia a pod.) uchovávame po celú dobu životnosti daného technologického zariadenia, ku ktorému sa technologická vedomosť viaže, t.j. jeho používania pri výkone činností našej Spoločnosti.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Dotknutá osoba má právo odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. V prípade takejto požiadavky je možné záznam o kritickej vedomosti anonymizovať, či už pri jeho tvorbe alebo neskôr a pre účely kontaktovania pôvodcu inými zamestnancami Spoločnosti ponechať len interné kontaktné údaje pôvodcu v rámci Spoločnosti.

 • Riadenie projektov kontinuálneho zlepšovania

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa činnosti súvisiace so zberom, analýzou, vyhodnocovaním, dohľadom nad implementáciou a odmeňovaním nápadov, zlepšovacích návrhov a inovácií prinášaných zamestnancami Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutá osoba je zamestnancom Spoločnosti, resp. bývalým zamestnancom Spoločnosti, ktorá je alebo bola tvorcom alebo spolutvorcom príslušného nápadu, zlepšovacieho návrhu alebo inovácie.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmu o podporu a motivovanie zamestnancov Spoločnosti k tvorbe a realizácii nápadov, zlepšovacích návrhov a inovatívnych projektov s cieľom zvýšenia výnosov, zníženia nákladov a/alebo zefektívnenia činností a procesov Spoločnosti, ako aj zvýšenia jej konkurencieschopnosti na trhu práce a zlepšenia znalosti jej značky.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako meno, priezvisko, osobné číslo)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (pracovná pozícia, lokalita)
 • kontaktné údaje (tel.číslo)
 • ďalšie súvisiace údaje (autorstvo/spoluautorstvo, stručný popis nápadu a vyhodnotenie jeho kvality, či miery úspechu jeho implementácie, veľkosť trička, výška prípadnej odmeny)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje neposkytujeme žiadnemu príjemcovi.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame počas celého procesu spracovania, prípravy realizácie, schválenia a implementácie nápadu (maximálne 2 roky od návrhu zamestnanca) a následne maximálne po dobu 5 rokov od jeho schválenia do realizácie.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Prinášanie nápadov, zlepšovacích návrhov či inovácií zo strany zamestnancov je dobrovoľné. Po zaradení nápadu do projektov kontinuálneho zlepšovania sú osobné údaje autora/spoluautora spracúvané automaticky. Pri odmietnutí ich poskytnutia (alebo namietaní ich ďalšieho spracúvania) bude nápad v rámci projektov kontinuálneho zlepšovania anonymizovaný a jeho autorovi/spoluautorovi nebude možné udeliť príslušnú odmenu v prípade úspešného zavedenia daného nápadu.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.


Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované 1.6.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.