Vstupné školenia pre externé organizácie

Na tomto mieste sa dozviete všetko o školeniach pre externé organizácie (dodávatelia, nezávislí pozorovatelia - misie, dozorné a kontrolné orgány, študenti a iné skupiny), ktoré sú potrebné pre vstup a výkon činností v jadrových elektrárňach Slovenských elektrární, a.s., najmä spôsob ich organizácie a realizácie.

Upozornenie

Od 17. 9. 2018 dochádza k zmenám v spôsobe školení potrebných pre vstup a výkon činností v jadrových elektrárňach SE, a.s.

Základným predpokladom pre vstup do jadrovej elektrárne, samostatný pohyb v nej a výkon vašej činnosti je absolvovanie vstupného školenia. V závislosti od činnosti a sektorov, v ktorých bude táto činnosť vykonávaná, absolvujú zamestnanci externých organizácií rôzne typy školení a prípravy.

Zaradenie zamestnancov externých organizácií do príslušnej resp. správnej prípravy prerokuje s externou organizáciou zamestnanec útvaru Slovenských elektrární (SE) zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy (manažér zmluvy), alebo zamestnanec útvaru prípravy personálu ľubovoľnej jadrovej elektrárne (JE).

Podrobnejšie informácie k jednotlivým typom školení sú popísané v príslušných záložkách, ktoré sú na výber v ľavom menu.

Dôležité

Bývalým zamestnancom Slovenských elektrární, a.s., s odbornou spôsobilosťou I. až VI. kategórie základnej prípravy, ktorí vstupujú do priestorov jadrových elektrární ako zamestnanci externej organizácie, je možné uznať ich posledné absolvované školenie o bezpečnosti vykonané v jadrových elektrárňach, maximálne však do doby vypršania termínu platnosti tohto školenia.

Útvar Príprava personálu jadrových elektrární (PP JE) vydá pracovníkovi príslušné Osvedčenie.

POZOR, ZMENA!

Od 17. 9. 2018 dochádza k zmenám v školeniach potrebných pre vstup do lokalít SE – EMO, EBO a výkon činností v nich.

Od 3.10. 2018 budú novým spôsobom realizované aj skúšky pre získanie, resp. obnovenie vstupu do lokalít SE – EMO, EBO.

Novou formou bude e-learning, teda štúdium a testovanie cez počítač. V aplikácii Slovenských elektrární sú pre Vás dostupné kurzy pre štúdium a testovanie. Každý zamestnanec externej organizácie bude mať na základe doručenej žiadosti o vytvorenie konta vytvorený vstup do tejto aplikácie.

Žiadosť o vytvorenie konta si stiahnite tu:

Upozornenie: Nová forma štúdia a testovania je zhodná pre obe lokality jadrových elektrární – Bohunice, Mochovce 1 a 2. Takto získaný vstup platí do príslušných sektorov uvedených lokalít.

Štúdium bude prebiehať cez internet – počítač (osobný počítač zamestnanca, resp. počítač jeho zamestnávateľa). Aplikácia automaticky sleduje rozsah absolvovaného štúdia, ako aj výsledok cvičného „Záverečného testu“. Pre prihlásenie sa na riadne overenie vedomostí v e-TESTe je preto potrebné preštudovať povinný obsah všetkých kapitol a absolvovať cvičný test (s výsledkom min. 80%).

Pre prihlásenie do aplikácie a štúdium postupujte podľa tohto návodu.

Testovanie bude prebiehať v priestoroch Slovenských elektrární, na počítačoch Slovenských elektrární, pod dohľadom. Konkrétny termín a miesto konania si vyberiete priamo v aplikácii Slovenských elektrární. Na testovanie si musí každý účastník priniesť prihlasovacie meno a heslo do aplikácie.

V prípade, že účastník splnil podmienky štúdia, ale príde na testovanie bez predchádzajúceho prihlásenia sa, Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo určiť termín testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.

Pre výber termínu testovania v aplikácii postupujte podľa tohto návodu.

Rozdelenie sektorov jadrových elektrární

  1. Strážený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku.
  2. Chránený priestor – vonkajšie priestranstvo aj budovy výrobného bloku zvonku.
  3. Strojovňa a technologické objekty
  4. Kontrolované pásmo
  5. Reaktorová sála
  6. Bloková dozorňa

Dobiehajúce školenia zamestnancov externých organizácií (do 28.9.2018) sa vykonávajú podľa tabuľky:

Kód školenia: 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 6
EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie základné 2 dni
+
1 deň
ŠVS VUJE
SPV EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie periodické 1 deň SPV EBO/EMO
zahraničné dodávateľské organizácie základné
a
periodické
1 deň SPV EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dozorné/kontrolné organizácie, SBS, polícia
základné
a
periodické
½ dňa zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 2
EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 6 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň
+
1 deň
zasadačka MO34 – Kontrolspol
SPV EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 2 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka MO34 – Kontrolspol
Kód školenia: 01RADBEZP
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
sekt. 4 – 5
EMO/EBO
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
základné
a periodické
2 – 3 hod. eLearning (e-KURZ)
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
TEST 30 min. EMO – budova ITC
EBO – budova IVES (obj. 721)
(e-TEST)
sekt. 4 – 5
EMO
zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
 cca. 1 hod. Zabezpečí útvar
Radiačnej ochrany EMO
sekt. 4 – 5
EBO
zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
cca. 1 hod. Zabezpečí útvar
Radiačnej ochrany EBO

ITC – Informačno-tréningové centrum Mochovce
JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Slovensko 
KONTROLSPOL – externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.
ŠVS VUJE – Školiaco výcvikové stredisko VUJE Trnava
SPV – Stredisko praktického výcviku v priestoroch JE