Vstupné školenia pre dodávateľov

Vstup dodávateľov do jadrových elektrární SE, a.s.Na tomto mieste sa dozviete všetko o  školeniach pracovníkov dodávateľských organizácií, potrebných pre vstup a výkon činností v jadrových elektrárňach Slovenských elektrární, a.s., najmä spôsob ich organizácie a realizácie.

Základným predpokladom pre vstup do jadrovej elektrárne, samostatný pohyb v nej a výkon vašej činnosti je absolvovanie vstupného školenia. V závislosti od činnosti a priestorov, v ktorých bude táto vykonávaná, absolvujú pracovníci dodávateľských organizácií rôzne typy školení a prípravy.

Zaradenie pracovníkov dodávateľa do príslušnej resp. správnej prípravy prerokuje s externou organizáciou zamestnanec útvaru Slovenských elektrární (SE) zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy, alebo zamestnanec útvaru prípravy personálu ľubovoľnej jadrovej elektrárne (JE).

Podrobnejšie informácie k jednotlivým typom školení sú popísané v príslušných záložkách, ktoré sú na výber v ľavom menu.

DÔLEŽITÉ

Bývalým zamestnancom Slovenských elektrární, a.s., s odbornou spôsobilosťou I. až VI. kategórie základnej prípravy, ktorí vstupujú do priestorov jadrových elektrární ako zamestnanci externej organizácie, je možné uznať ich posledné absolvované školenie o bezpečnosti vykonané v jadrových elektrárňach,maximálne však do doby vypršania termínu platnosti tohto školenia. Útvar Príprava personálu jadrových elektrární (PP JE) vydá pracovníkovi príslušné Osvedčenie.

Aké sú hlavné zmeny?

 1. Bolo zrušené delenie pracovníkov dodávateľa do skupín.
 2. Nové zaradenie pracovníkov dodávateľov je prioritne z pohľadu sektorov, v ktorých budú vykonávať svoju činnosť. Tomu je prispôsobená obsahová náplň a rozsah školení.
 3. Všetci zamestnanci vykonávajúci svoju činnosť aspoň v jednom zo sektorov 3 – 6 prevádzkovaných JE musia absolvovať aj praktický tréning v  Stredisku praktického výcviku JE (SPV).
 4. Zamestnanci, ktorí potrebujú vstup do areálu 3. a 4. bloku AE Mochovce (MO34) a zároveň aj do prevádzkovaných JE, nemusia absolvovať dve školenia. Stačí ak sa prihlásia na správny typ školenia. Na takéto školenie môžu prihlásiť svojich zamestnancov iba dodávatelia (firmy), ktorí majú platnú zmluvu so SE pre práce na MO34, nie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
 5. Samostatné školenie pre MO34 (4. Skupiny) bolo zrušené, resp. nahradené dvomi typmi kombinovaných školení.
 6. Všetky školenia absolvované po 1. júni 2016 majú rovnakú dobu platnosti – 24 mesiacov.

Rozdelenie sektorov jadrových elektrární:

 1. strážený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku,
 2. chránený priestor – vonkajšie priestranstvo aj budovy výrobného bloku zvonku,
 3. strojovňa a technologické objekty,
 4. kontrolované pásmo,
 5. reaktorová sála,
 6. bloková dozorňa.

Školenie zamestnancov externých organizácií sa vykonáva v súlade s tabuľkou:

Kód školenia: 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 6
EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie základné 2 dni
+
1 deň
ŠVS VUJE
SPV EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie periodické 1 deň SPV EBO/EMO
zahraničné dodávateľské organizácie základné
a
periodické
1 deň SPV EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dozorné/kontrolné organizácie, SBS, polícia
základné
a
periodické
½ dňa zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 2
EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 6 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň
+
1 deň
zasadačka MO34 – Kontrolspol
SPV EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 2 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka MO34 – Kontrolspol

ŠVS VUJE – Školiaco výcvikové stredisko VUJE Trnava
SPV – Stredisko praktického výcviku v priestoroch JE
KONTROLSPOL – externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.