Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Manipulačný poriadok (Predpis č. 457/2005 Z. z.§ 1)

Manipulačný poriadok vodnej stavby (ďalej len „manipulačný poriadok“) obsahuje zásady a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých prietokových situáciách tak, aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného vodnou stavbou, účelné a hospodárne využitie vody, zabezpečila ochrana a zlepšovanie kvality vody a aby sa znížili škodlivé účinky povodní, sucha a ľadových javov.

Výroba elektriny v štandardne bežne obchodovanom na trhu

Na trhu sa bežne obchodujú štandardizované produkty (konštanta dodávka elektriny počas istého časového obdobia, napr. Cal ’15 je produkt konštantnej dodávky elektriny počas celého kalendárneho roka 2015 ). VE Gabčíkovo, napríklad, takúto konštantnú výrobu neposkytuje, keďže ide o vodný zdroj, ktorého výroba závisí od rôznych podmienok.

Referenčná cena elektriny

Referenčná cena elektriny v tomto prípade predstavuje priemer ceny produktu dodávky elektriny na nasledujúci kalendárny rok, tzn. cena produktu dodávky CAL ‘15 počas roka 2014, a pod.

Podporná služba

Podporné služby nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a.s., aby prostredníctvom systémových služieb zabezpečil dodržanie kvality dodávky elektriny a prevádzkovú spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR. Výsledkom aktivácie podporných služieb je dodávka regulačnej elektriny. Veľmi zjednodušene – podporná služba je možnosť SEPS použiť zdroj (alebo aj odberateľa) ako rezervu napríklad pre vybilancovanie sústavy (napr. ak sa plánovaná výroba alebo spotreba nerovná skutočnej v reálnom čase). Za túto rezervu SEPS platí podľa typu podpornej služby platbu. Maximálne ceny podporných služieb určuje ÚRSO.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva svoje poslanie na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a to prostredníctvom určovania cien a podmienok ich uplatňovania v sieťových odvetviach a podmienok vykonávania regulovaných činností.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Spoločnosť je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, vyrovnanú elektricko-energetickú bilanciu, zabezpečuje tranzit, export a import elektriny pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia.