Odpadové hospodárstvo

Odpady produkované v Slovenských elektrárňach, a.s sú zneškodňované na vlastných skládkach a odkaliskách, zmluvne odvážané na skládky iných organizácií, alebo zhodnocované zmluvnými partnermi v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov.

Medziročný pokles produkcie ostatných odpadov v roku 2018 bol ovplyvnený najmä zníženou produkciou technologických odpadov zo spaľovacích procesov v tepelných elektrárňach. Spustenie technológie denitrifikácie spalín (SNCR) na blokoch č. 1 a 2 ENO B v elektrárňach Nováky ovplyvnilo kvalitu vedľajších produktov (popola a škvary) obsahom zbytkového amoniaku, čo spôsobilo významný pokles záujmu odberateľov od roku 2015 a tieto odpady museli byť ukladané na odkalisku ako odpad.

Vyprodukované množstvo nebezpečného odpadu zodpovedá rozsahu a charakteru realizovaných činností v danom roku a je možné pozorovať klesajúci trend.

Nebezpečný odpad (kt)
Ostatný odpad (kt)

Časť technologických odpadov – popol, škvara, energosadrovec v Elektrárňach Nováky, kaly z chemickej úpravy vody v AE Bohunice, ktoré spĺňajú podmienky zákona o odpadoch, sú vedľajším produktom, nie odpadom.

Vedľajšie produkty odoberané externými odberateľmi sú využívané najmä:

  • na výrobu stavebných výrobkov (betón, cement, pórobetón, tehlové výrobky),
  • na vypĺňanie vyťažených banských priestorov,
  • na výrobu sadrokartónových dosiek (sádry, cementov),
  • na reguláciu kyslosti pôdy.

Okrem vedľajších produktov sú zhodnocované predovšetkým železný šrot, šrot z neželezných kovov, papier, stavebné odpady, odpadové oleje, olovené, niklovo-kadmiové batérie a pod.