Ochrana ovzdušia

Nováky

Znižovanie emisií skleníkových plynov

Slovenským elektrárňam, a.s., sa z dlhodobého hľadiska darí udržiavať klesajúci trend v emisiách do ovzdušia.

Znižovanie vplyvu prevádzok Slovenských elektrární na životné prostredie vyplýva najmä z prednostného nasadzovania jadrových a vodných elektrární, optimalizácie výroby elektriny v tepelných elektrárňach, efektívnej prevádzky odlučovacích zariadení v elektrárňach Nováky a čiastočného nahrádzania fosílnych palív biomasou v elektrárňach Vojany.

Prevažná väčšina dodanej elektriny z prevádzok Slovenských elektrární (takmer 90 %) nebola zaťažená emisiami škodlivín do ovzdušia (výroba v jadrových, vodných a fotovoltických elektrární).

Úsporu skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve približne 20-tisíc ton ročne sme dosiahli náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou vo fluidných kotloch v Elektrárňach Vojany v objeme 20 263 ton.