Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
VS01
Dokončenie prác na bloku 4 (Elektro a systém kontroly riadenia) pre konvenčný ostrov v MO34
Marcel Sládek
Práce
.
03.07.2017 03.08.2017 oznamenie-9305-msp.pdf

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
2017/03098
Preventívna a korektívna údržba osvetlenia a bleskozvodov komína a chladiacich veží v EBO
Veronika Pevná
Práce
MEII01
25.07.2017 02.08.2017 Klikni sem
2017/02959
Renovácie hrebienkových tesnení
Martin Hrnčiar
Práce
LMGE10
25.07.2017 28.07.2017 Klikni sem
OVS - 2017/02877
Údržba a opravy odkalísk a skládky popolovín
Anikó Mojžišová
Práce
LI10300
25.07.2017 31.07.2017 udrzba-a-opravy-odkalisk-a-skladky-popolovin.pdf Klikni sem
OVS - 1000085800
Špeciálne čistiace práce na jadrovom ostrove
Iveta Horniaková
Práce
SLPI04
24.07.2017 02.08.2017 1000085800.zip Klikni sem
OVS - 2017/03160
Revízia generátorov vrátane rotorov v závode elektráreň Vojany
Peter Chobor
Práce
MEEL07
21.07.2017 08.08.2017 vyhlasenie-ovs-revizia-generatorov-vratane-rotorov-v-zavode-elektraren-vojany.pdf Klikni sem
OVS
Dodávky čierneho energetického uhlia pre Elektráreň Vojany/Supplies of black energetic coal for TPP Vojany.
Simona Zacharová
Tovary
FCCU01
21.07.2017 02.08.2017 vyhlasenie-ovs-ceu-pre-evo-170721-.zip Klikni sem
OVS - 2017/01003
IPR EMO 20400 – Lot3 - Seizmicita SO 584, 442, 568
Zuzana Schmidtová
Práce
LCCO05, SPPT13
20.07.2017 30.07.2017 ovs-vyhlasenie-seizmicita-so-584442568.pdf Klikni sem
OVS - 1000085708
Zákazka na zrealizovanie epoxidovej podlahy
Ivana Beneová
Práce
LCCC13
12.07.2017 28.07.2017 vyhlasenie-ovs-podlaha.zip Klikni sem
OVS - 1000084764
Zabezpečenie opráv a podporné práce na elektrohospodárstve MO34
Iveta Horniaková
Práce
MEEL04
12.07.2017 28.07.2017 vyhlasenie-ovs1000084764.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
19.10.201710:00N_08_Materská škola TrnavaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.08.201715:00Údržba a opravy odkalísk a skládky popolovínSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.08.201714:00IPR EMO20400_SO 442/1-01 Dieselgenerátorová stanica I.HVB, SO 568/1-01 Naftové hospodárstvo I.HVB, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej I.HVBSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.08.201710:00Renovácie hrebienkových tesneníSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
02.08.201712:00Montáž podperných konzol, osadenie tlmičov.Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.07.201714:00Preventívna a korektívna údržba výťahov Liftex v SE EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.07.201714:00Preventívna a korektívna údržba elektrických brán v SE EBO Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.07.201710:00Oprava a údržba RS elektrostatických odlučovačov pre ENO Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.07.201713:00Náhradné diely na dieselgenerátor_1000085919Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
24.07.201715:00Preventívna a korektívna údržba osvetlenia , bleskozvodu komína a chlad.veží v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
21.07.201715:00Revízia generátorov vrátane rotorov v závode elektráreň VojanySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.07.201714:00Materiál na zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátora_1000085825Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.07.201709:34Servis kamerového a komunikačného systému radiačnej kontroly v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.07.201714:00Snímače a prevodníky_1000085143Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.07.201714:00Náhradné diely na rotačný podávač (rotor)_1000085188Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
11.07.201714:00IPR EBO 10258 – Modifikácie – DA 1846 Úpravy v technologických stavebných objektoch v SE EBO – 1. Etapa - SO 807 – Priečna etažérka 4.blokuSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.07.201712:00Náhradné diely na čerpadlá_1000085152Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.07.201711:00Žiariče a etalóny_1000084491Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.06.201712:00Oprava momentového uťahovacieho stroja HYTORC a jeho príslušenstvaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
26.06.201712:00IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.05.201709:00Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.04.201713:00Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha