Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke v tabuľke nižšie.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na tejto stránke v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Systémy

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systémy PROEBIZ a ERANET. Systém pre obstarávanie ERANET integruje portál pre dodávateľov, systém na kvalifikáciu dodávateľov a systém na predkladanie ponúk v tendroch, ktoré vyhlasuje naša spoločnosť postupmi podľa ZoVO, ako aj postupmi mimo ZoVO. Slúži tiež na elektronickú komunikáciu s našou spoločnosťou počas procesu obstarávania. ERANET je prepojený s e-aukčným systémom PROEBIZ.

Portál pre dodávateľov

Slovenské elektrárne prevádzkujú vlastný portál pre dodávateľov. Je k dispozícii zdarma a umožňuje nám zjednodušiť komunikáciu s dodávateľmi a zlepšiť ich informovanosť s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru transparentnosti. Dodávatelia na portáli evidujú základné údaje o spoločnosti, kontaktné údaje a zoznam vykonávaných činností podľa číselníka Materiálových skupín SE. Zaregistrovaním na dodávateľskom portáli SE získajú možnosť priameho oslovovania v tých súťažiach, kde to zákonné postupy dovoľujú. K vybraným materiálovým skupinám je možné sa aj kvalifikovať.

GDPR

Slovenské elektrárne, a.s. počas procesu obstarávania môžu získavať a spracúvať osobné údaje, zakaždým v plnom súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spôsobe, rozsahu a právnych základoch spracúvania osobných údajov, ako aj o súvisiacich právach dotknutých osôb sú uvedené v Oznámení o získavaní a spracúvaní osobných údajov, ktoré je k dispozícii na tejto stránke v časti „Dokumenty“.

Ďalšie  informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené: https://obstaravanie.seas.sk/gdpr

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOP verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOP verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOP verzia 30.9.2018, platné do 1.10.2019

VOP verzia 1.10.2019, platné do ...

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOPS verzia 30.9.2018, platné do 1.10.2019

VOPS verzia 1.10.2019, platné do ...

VZP, vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016 (ukončené)

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Závody, verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Závody, verzia 1.6.2018, platné do 1.10.2019

Závody, verzia 1.10.2019, platné do ...

MO34, verzia 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia  1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia  1.10.2016, platné do 31.5.2018

MO34, verzia  1.6.2018, platné do 1.10.2019

MO34, verzia  1.10.2019, platné do ...

Riaditeľstvo, verzia  15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2016, platné do 31.5.2018

Riaditeľstvo, verzia  1.6.2018, platné do 1.10.2019

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2019, platné do ...

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 1.4.2016

VPS, verzia 15.08.2016

VPS, verzia 25.08.2016

VPS, verzia 9.11.2016

VPS, verzia 15.6.2019

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151


Postup Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
podľa ZoVO 2019/06218
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Jana Bučányová
Tovary
FM23200
18.12.2019 27.01.2020 odliatky-pre-mlyny-mv-6716-drvice-uhlia-aubema-a-drvice-popola.pdf
Obchodná verejná súťaž OVS - 7GA1200
7GA1200 - Dodávka káblov Systému Kontroly a Riadenia bezpečnostnej triedy 2 pre použitie v jadrovej elektrárni Mochovce.
Michael Levi
Tovary
.
17.01.2020 23.01.2020 vyhlasenie-ovs-7ga1200.zip
Obchodná verejná súťaž OVS - 7GA1202
7GA1202 - Dodávka káblov Systému Kontroly a Riadenia mimo bezpečnostnej triedy pre použitie v jadrovej elektrárni Mochovce.
Michael Levi
Tovary
.
17.01.2020 23.01.2020 vyhlasenie-ovs-7ga1202.zip
Obchodná verejná súťaž OVS
Dodávka materiálov na úpravu piezometrických veží (Potrubia pre systém technickej vody), Supply of Materials for Modification of Piezometric Towers (Essential Service Water Piping)
Zuzana Drahošová
Tovary
.
17.01.2020 23.01.2020 vyhlasenie-ovs-supply-of-materials-for-modification-of-piezometric-tow.zip
Obchodná verejná súťaž OVS - 7GA1201
7GA1201 - Dodávka káblov Systému Kontroly a Riadenia bezpečnostnej triedy 3 pre použitie v jadrovej elektrárni Mochovce
Michael Levi
Tovary
.
17.01.2020 23.01.2020 vyhlasenie-ovs-7ga1201.zip
Tender so zverejnením 2019/06306
servis RIS a DSE v EMO
Pevná Veronika
Stavebné práce
17.01.2020 22.01.2020
Tender so zverejnením 1000104706
Náhradné diely na čerpadlá Andritz
Polačková Jana
Tovary
16.01.2020 24.01.2020
Obchodná verejná súťaž 2019/06390
Servisná zmluva na opravu zariadení SVRK EMO12
Puchelová Soňa
Služby
MC11300
15.01.2020 20.01.2020
Obchodná verejná súťaž 2020/06513
Meracie prístroje a príslušenstvo
Dančejová Dana
Tovary
FA10100
13.01.2020 24.01.2020
Tender so zverejnením 2019/06445
Oprava prasklín AB-plášťa na hornej nádrži PVE Čierny Váh
Pažická Katarína
Stavebné práce
16.01.2020 23.01.2020
Obchodná verejná súťaž 2019/06381
Oprava, servis a kalibrácia komponentov systému P-Scan
Puchelová Soňa
Služby
MS10301
16.01.2020 21.01.2020
Obchodná verejná súťaž 2019/06387
Vykonanie hodnotenia seizmickej odolnosti a dodanie realizačných projektov nápravných opatrení strojných technologických systémov mimo HZ 1. a 2. bloku JE EMO1,2 pre tretiu redundanciu (žltý scenár)
Vanyová Terézia
Stavebné práce
19.12.2019 20.01.2020
Verejná súťaž 2019/06218
Odliatky pre mlyny MV 67.16, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
Bučányová Jana
Tovary
43414100-9
17.12.2019 27.01.2020
Obchodná verejná súťaž 2019/06148
Monitorovanie a hodnotenie rádioaktivity v podzemných vodách v areáli a okolí SE – EBO
Mojžišová Anikó
Služby
10.12.2019 23.01.2020