Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
Zrušenie OVS - 2017/03517
IPR VET65912-Rekonštrukcia RIS VE II.etapa - VE Považská Bystrica
Tatiana Tillingerová
Služby
.
20.02.2018 21.02.2018 zrusenie-ovs.pdf
1000090189
Armatúry priemyselné ENO
Iveta Gallovičová
Tovary
FMVA06
20.02.2018 21.02.2018 Klikni sem
2018/03886
Servis a opravy prietokomerov Badger Meter
Maroš Novota
Služby
MSMI03
20.02.2018 23.02.2018 Klikni sem
2018/03849
Pravidelná údržba a opravy plniacej hubice MODULFLEX
Anikó Mojžišová
Služby
MMIM01
19.02.2018 22.02.2018 Klikni sem
OVS
Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany
Simona Zacharová
Tovary
.
16.02.2018 22.02.2018 vyhlasenie-ovs-stiepka.zip Klikni sem
OVS - 2017/03232
IPR EBO1092_2 časť 1 Výmena drenážnych potrubí a armatúr TVD v SO530 SO490 SO805
Patrik Zvolenský
Práce
.
13.02.2018 27.02.2018 ovs-vyhlasenie-vymena-drenaznych-potrubi-a-armatur-tvd.pdf Klikni sem
OVS - 2018/03839
Zdokumentovanie skutočného stavu a prehodnotenie seizmickej odolnosti vybraných zariadení tzv. „Veľkých komponentov“ EMO1,2 a vypracovanie realizačného projektu
Zuzana Schmidtová
služby
SPPT15
31.01.2018 21.02.2018 vyhlasenie-2018-03839.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
28.02.201814:002018_EBO _Vonkajšia kostra generátoraSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
21.02.201815:00Oprava elektronických modulov TXS systémov RPS a RLSSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.02.201813:00Náhradné diely na dieselgenerátor_1000089737Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.02.201812:00Personálna výpomoc pre radiačnú ochranu v SE EBO Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
19.02.201812:30Pravidelná údržba a opravy plniacej hubice MODULFLEXSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
19.02.201812:30Revízie komínov SE-ENO 150 m , 300m, DNČ a komína NZZSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.02.201811:00Diagnostika a servis DG SAMSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
14.02.201811:00Špeciálne čistenie vnútorných povrchov techn. zariadení Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
13.02.201812:10Servis a opravy odvodňovanieho systému sádrovej suspenzie v SE-ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
13.02.201811:30Prehodnotenie potreby a účinnosti systému automatického haseniaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.02.201810:00Hrotové sústruhySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha