Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
2017/02955
IPR VET 66115/66116 Dodávka blokových transformátorov T2 – VE Nosice, VE Horná Streda
Peter Chobor
Práce
FETR01
23.05.2017 22.06.2017 oznamenie-7301-mst.pdf

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
OVS - 1000079463
Náhradné diely na meranie neutrónového toku
Dana Dančejová
Tovary
FAAI01, FMGV27
18.05.2017 26.05.2017 ovs-vyhlasenie-1000079463.pdf Klikni sem
2017/02786
Oprava momentového uťahovacieho stroja HYTORC a jeho príslušenstva pre ENO a VE
Danica Pozdechová
Práce
MMIM06
18.05.2017 02.06.2017 Klikni sem
2017/03037
Viazacie prvky
Iveta Gallovičová
Tovary
FMPC06
23.05.2017 29.05.2017 Klikni sem
2017/03016
IPR VET 66111 Zvýšenie regulačných schopností zdrojov SE - časť virtuálne bloky pre PVE L.Mara, rozdelenie rozbehovej prípojnice 10,5 kV
Andrea Fitošová
Práce
LEII02
23.05.2017 29.05.2017 Klikni sem
1000084312
Prístroj pre meranie prierazného napätia izolačných olejov
Lenka Lorencovičová
Tovary
FZMO03
24.05.2017 02.06.2017 Klikni sem
OVS - 2017/02834, 2017/02874
Vykonanie servisu, opravy a kalibrácie ultrazvukových prístrojov Tomoscan III, Zircon, EPOCH a OMNISCAN pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice a Atómové elektrárne Mochovce
Miriam Lenghardtová
Práce
MSMI03
24.05.2017 29.05.2017 vyhlasenie-ovs.pdf Klikni sem
OVS - 2017/02952
IPR EBO10326 Upgrade systému VAR SE, a.s. závod JE Bohunice
Peter Chobor
Práce
LEII02
24.05.2017 30.05.2017 vyhlasenie-ovs.pdf Klikni sem
1000084315
Endoskop OLYMPUS iPLEX UltraLite
Iveta Gallovičová
Tovary
FSMT20
24.05.2017 29.05.2017 Klikni sem
OVS - 1000082923
Dodávka a montáž sanitárneho systému v budove CS 800/1-02 Projekt MO34
Adriana Oltmanová
Práce
LIOP01
25.05.2017 05.06.2017 vyhlasenie-ovs.pdf Klikni sem
1000084298
Filtračné zariadenie KLEENTEK ELC-R100SP/ELC-R50SP
František Tomajko
Tovary
FSMT11
26.05.2017 01.06.2017 Klikni sem
1000084172
Monitor kontaminácie prádla
František Tomajko
Tovary
FAAI01
26.05.2017 01.06.2017 Klikni sem
OVS - 2017/02847
Korektívna oprava podzemných a nadzemných častí technologických rozvodov technológií a inžinierskych sietí v SE EBO a SE EMO
Anikó Mojžišová
Práce
LCCC11
26.05.2017 01.06.2017 vyhlasenie-ovs.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
30.06.201712:00Oprava momentového uťahovacieho stroja HYTORC a jeho príslušenstvaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.06.201710:00IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
16.06.201710:00Oprava chladičov generátora TG1 v PVE RužínSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.06.201710:00IPR VET 66111 Zvýšenie regulačných schopností zdrojov SE - časť virtuálne bloky pre PVE L.Mara, rozdelenie rozbehovej prípojnice 10,5 kVSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.06.201710:00Vykonanie servisu, opravy a kalibrácie ultrazvukových prístrojov Tomoscan III, Zircon, EPOCH a OMNISCAN pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Atómové elektrárne Bohunice a Atómové elektrárne MochovceSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
13.06.201710:00Servis a opravy čerpadiel Slovpump pre SE-ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
07.06.201710:00Revízie 420kV vypínačov LTB 420E2 v PVE Č.VáhSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
05.06.201710:002017_03_H_ PVE Čierny Váh _TransformátorySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.05.201712:00Revízia blokového transformátora R1 PVE RužínSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.05.201710:00Oprava vývodov generátora TG1 PVE RužínSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.05.201709:00Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
29.05.201712:00Vývoj a implementácia softvéru za účelom vybudovania systému prenosu technologických, radiačných a meteorologických dát na ÚJD z SE-EBO a SE-EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
29.05.201710:00Servis a oprava nadstavby mobilných zdrojov napájacej vody do parogenerátora Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
29.05.201709:00Oprava čerpadla LENZ č. I pre VE KrpeľanySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
26.05.201714:30Korektívna oprava podzemných a nadzemných častí technologických rozvodov technológií a inžinierskych sietí v SE EBO a SE EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.05.201718:00kalibračne plyny Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.05.201714:30Dodávka a montáž sanitárneho systému v budove CS 800/1-02 PROJEKT MO34.Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.05.201714:20skuska - nehlasit saSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
24.05.201711:10IPR EBO10326 Upgrade systému VAR SE, a.s. závod JE BohuniceSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
22.05.201717:00Transformátory_1000077317Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
22.05.201710:00Servis, údržba a oprava podvozkovej časti automobilov MAN a TATRASlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
17.05.201714:45Opravy žiaruvzdorných výmuroviek technologických zariadení parných kotlov v ENO a opravy výmuroviek fluidných kotlov K5 a K6 v EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
16.05.201710:00IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.05.201708:00Oprava a servis monitor. systému vypušťaných vôd a plynov H2,O2 v EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.05.201714:00IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovneSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
09.05.201710:00Servis a oprava impulzných poistných ventilov SiZ 1508 (ďalej len „IPV“), riadiacich skríň (ďalej len „RS“) a regulačných ventilov (ďalej len „RV“) pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Elektrárne Nováky.Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
04.05.201714:00Zvyšovanie odolnosti vybraných SKKSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
02.05.201712:00Odolné kryty v EMO a EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.04.201713:00Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.03.201710:00Technická pomoc, opravy a revízie určených technických zariadení železničnej vlečky SE – EVO Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha