Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOP verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOP verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOPS verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Závody, verzia 9, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 11, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 13, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
1000094808
Síran železitý technický Fe2(SO4)3
Jana Bučányová
Tovary
FHPC10
03.10.2018 02.11.2018 siran-zelezity-technicky-fe2so43.zip

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
OVS - 2018/04511
Rozvojové programy pre špecifické skupiny prevádzky JE
Linda Kováčová
Služby
SPFO01
15.10.2018 22.10.2018 vyhlasenie-ovs-2018-04511.pdf Klikni sem
OVS - 1000095662
M45B – Dokončenie JNR nádrží na konvenčnej časti (Projekt MO34)
Martina Szakálová
Práce
LCCC13
15.10.2018 19.10.2018 m45b-vyhlasenie-ovs.pdf Klikni sem
OVS - 2018/04677
Obsluha odovzdávacích staníc tepla a systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v obci Jaslovské Bohunice
Tatiana Tillingerová
Služby
MMIM01
15.10.2018 19.10.2018 ovs-vyhlasenie-2018-04677.pdf Klikni sem
OVS - 2018/04551
Opravy a údržba železničného zvršku železničnej vlečky SE-EVO
Katarína Pažická
Služby
SLMT19
15.10.2018 22.10.2018 ovs-vyhlasenie-opravy-a-udzba-zel-zvrsku.pdf Klikni sem
1000095493
Náhradné diely pre miešadlo EKATO
Iveta Gallovičová
Tovary
FMPC06
12.10.2018 16.10.2018 Klikni sem
1000090249
DETEKTOR SCINTILACNY MGP SG/NA 101
František Tomajko
Tovary
FZMO03
12.10.2018 18.10.2018 Klikni sem
2018/04599
Servis a oprava riadiacich systémov elektrozariadení v SE, a.s. Elektrárne Vojany
Darina Petríková
Služby
MMGV03
11.10.2018 16.10.2018 Klikni sem
2018/04535
Geodetické merania SE EVO
Dana Latáková
Služby
SPPT03
04.10.2018 22.10.2018 Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
15.11.201810:002018_N_02_Prevádzkový byt (dom) - Malá LodinaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.10.201810:00Oprava olejových horákových vsuviek kotlov ENO B blokov č.1 a č.2 a FK1Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
23.10.201810:002018_EMO _Zariadenia Metrológie EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.10.201815:00Rozbor odpadových vôd a vôd zo studníSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.10.201813:00Aktualizácia DSV pre rok 2018-2019Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.10.201813:00Kalibračný ožarovač elektorických personálnych dozimetrov_1000095143Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.10.201811:00Opravy a údržba železničného zvršku železničnej vlečky SE-EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.10.201812:00Rúra mosadzná, trubky kondenzátorové, _1000095588Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
03.10.201816:00Technická podpora projektu zvýšenia účinnosti blokov JE EMO1,2Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.09.201813:00Náhradné diely pre rotačné výmenníky tepla typ LJUNGSTROM a GAVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha