Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
1000086992
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol
Jana Bučányová
Tovary
FHPC03
16.10.2017 20.11.2017 oznamenie-14227-mrt.pdf

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
2017/03487
Oprava čerpadla 125 CVAV – 1ks a oprava čerpadla 125 CVEV – 1ks pre PVE Čierny Váh
Miriam Lenghardtová
Tovary
MMIM10
19.10.2017 23.10.2017 Klikni sem
OVS_VOT2018
Dodávky vykurovacieho oleja ťažkého s obsahom síry do 1% do Elektrárne Nováky na rok 2018
Simona Zacharová
Tovary
.
18.10.2017 25.10.2017 vyhlasenie-ovs-vot2018.zip Klikni sem
OVS č. 2017/03446
Oprava, preventívna údržba a kalibrácia prístrojov a zariadení radiačnej kontroly v SE-EBO
Andrea Fitošová
Práce
MSMI03
17.10.2017 23.10.2017 ovs-vyhlasenie-2017-03446.pdf Klikni sem
OVS č. 2017/03261
Konsolidácia a začlenenie systému AZD do infraštruktúry ICT
Dagmar Lopatková Spišáková
Služby
SPPI26
16.10.2017 25.10.2017 2017-03261-vyhlasenie-ovs-azd.zip Klikni sem
1000086993
Chladiče
Iveta Gallovičová
Tovary
FMPC01
16.10.2017 19.10.2017 Klikni sem
1000087678
Náhradné diely na čerpadlá ANDRITZ
Jana Bučányová
Tovary
FMPC06
16.10.2017 20.10.2017 Klikni sem
id:1212
FOTOMATERIÁL
Dana Dančejová
Tovary
FHPC07
16.10.2017 20.10.2017 Klikni sem
OVS - 2017/03277
Servis a oprava Ljungstrom a GAVO v SE-ENO
Patrik Zvolenský
Práce
.
16.10.2017 30.10.2017 ovs-vyhlasenie-servis-a-oprava-ljungstrom-a-gavo.pdf Klikni sem
OVS - EMO34 a VET 2018
Združená dodávka zemného plynu do závodu Elektrárne Mochovce a závodu Vodné elektrárne Trenčín na rok 2018
Erika Csányiová
Tovary
.
11.10.2017 25.10.2017 ovs-emo-3-4-a-vet-2018.zip Klikni sem
OVS - EVO 2018
Združená dodávka zemného plynu do závodu Elektrárne Vojany na rok 2018
Erika Csányiová
Tovary
.
11.10.2017 25.10.2017 ovs-evo-2018.zip Klikni sem
OVS - 2017/03301
Vykonávanie skúšok účinnosti aerosolových a jódových filtrov vzduchotechniky v kontrolovanom pásme v SO 800/1-01 HVB a v SO 801/1-01 BPP v rokoch 2018-2019
Zuzana Schmidtová
Práce
MCMO08
10.10.2017 20.10.2017 vyhlasenie-ovs-2017-03301.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
15.11.201712:00VET65915 Montážne plošiny pod obežné kolesá na vodných elektrárňachSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
23.10.201712:00Údržba a technické kontroly hnacích dráhových vozidiel v SE – EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.10.201710:00Oprava mlynských okruhov ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.10.201712:00Klinové remeneSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
16.10.201715:30Náhradné diely na čerpadlá ANDRITZ_1000087678Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
11.10.201709:00Hydraulické tabuľové nožniceSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.10.201713:00Plynový chromatograf na stanovenie obsahu plynov v elekroizolačných olejochSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
09.10.201715:30Skúšky účinnosti VZT filtrov v primárnom okruhu EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
03.10.201712:00Montáž, demontáž a opravy tepelných izolácií pre ENO a EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.09.201714:00Náhradné diely na chemické analyzátory_1000086877Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha