Obstarávanie

Informácia o vydaní Zjednodušených všeobecných obchodných podmienok SE.

S účinnosťou od 1.1.2016 boli vydané štandardné zmluvné podmienky pre všeobecné služby, pod názvom Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

X

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní (podľa ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha
SEP000143471
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola
jana.bucanyova@seas.sk
tovary
FMGE32
17.10.2016 30.11.2016 14496-mst.pdf

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
OVS - SEP000128646
Zapracovanie DSV PZ do DSV (DSS) - všeprofesné, v zmysle objednávok objednávateľa pre lokality EBO a EMO
Zuzana Schmidtová
Služby
SPPT13, SPPT14, SPPT15
10.10.2016 31.10.2016 vyhlasenie-ovs-sep000128646.pdf Klikni sem
SEP000144667
Rekondičné pobyty 2017
Lucia Lorencová
Služby
SPPP20
17.10.2016 24.10.2016 Klikni sem
OVS - SEP000144402
Opravy rotorov generátorov a budičov a technická pomoc pri oprave generátorov formou šéfmontáže pre roky 2017-2019 v SE-EBO a SE-EMO
Mužík Vladimír
služby
MEEL07
17.10.2016 24.10.2016 vyhlasenie-ovs-.pdf Klikni sem
OVS - SEP000131054
Náhradné diely na meranie neutrónového toku
Dana Dančejová
Tovary
FMGV27
18.10.2016 25.10.2016 vyhlasenie-ovs-sep000131054.pdf Klikni sem
SEP000144480
Údržba a oprava frekvenčných meničov ABB v SE-ENO
Andrea Fitošová
Práce
MSMI03
19.10.2016 25.10.2016 Klikni sem
SEP000144773
Servisná prehliadka a oprava elektrických odlučovačov na bloku B5 a B6 v EVO
Veronika Pevná
Práce
MEEL04
19.10.2016 25.10.2016 Klikni sem
SEP000144622
Opravy Diagnostických systémov
Veronika Pevná
Práce
MCIT13
19.10.2016 25.10.2016 Klikni sem
OVS - SEP000144877
Výmena armatúr II. etapa 2017 – Pohony – kontrolované pásmo
Dana Dančejová
Tovary
FMTU08
19.10.2016 23.10.2016 vyhlasenie-ovs-sep000144877.pdf Klikni sem
OVS - SEP000144886
Výmena armatúr II. etapa 2017 – Pohony – KP Hermozóna
Dana Dančejová
Tovary
FMTU08
19.10.2016 23.10.2016 vyhlasenie-ovs-sep000144886.pdf Klikni sem
SEP000143227
Sorbenty
Tomajko František
Tovary
FZAN05
21.10.2016 31.10.2016 Klikni sem
OVS - SEP000137292
Bežná údržba elektro a SKR zariadení v SE-EVO
Andrea Fitošová
Práce
MEEL05
21.10.2016 25.10.2016 vyhlasenie-ovs-21102016.pdf Klikni sem
SEP000144888
Snímače termoelektrické
Jana Bučányová
Tovary
FAAI01
21.10.2016 25.10.2016 Klikni sem
OVS - SEP000144986
Náhradné diely na dieselgenerátor, typ: 6ZL40/48
Jana Bučányová
Tovary
FMGE10
21.10.2016 26.10.2016 vyhlasenie-ovs-sep000144986.pdf Klikni sem