Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
OVS - 371
IPR EBO 10380 - Zabezpečenie merania koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBO
Patrik Zvolenský
Práce
LMGE10
01.02.2017 05.05.2017 ovs-vyhlasenie-zabezpecenie-merania-koncentracie-h3bo3.zip Klikni sem
1000081990
Lekárničky, zdravotnícky materiál
Gallovičová Iveta
tovary
FZDS05
13.04.2017 30.04.2017 Klikni sem
2017/02855
Fyzikálno-chemické analýzy pre SE, a.s. / Physical and chemical analyses for SE, a.s.
Linda Kováčová
služby
SPPT01
20.04.2017 28.04.2017 vyhlasenie-ovs-fyz-chem-analyzy.pdf Klikni sem
OVS - 2017/02870
Tlačené materiály pre Slovenské elektrárne, a.s.
Lucia Lorencová
Služby
SPTD0501
21.04.2017 27.04.2017 vyhlasenie-ovs-tlacene-materialy.pdf Klikni sem
OVS - 2017/02894
Servis, údržba a opravy zariadení systému kontroly riadenia (SKR) v jednotlivých technologických priestoroch v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Elektrárne Nováky, počas rokov 2017 – 2020
Peter Chobor
Práce
MCIT13
24.04.2017 02.05.2017 vyhlasenie-ovs.pdf Klikni sem
OVS - ZMENA
Stavebné práce v SE. a.s.
Hrašnová Mária
.
.
24.04.2017 02.05.2017 ovs-zmena-podmienok-formular-1b.pdf
2017/02772
Prevíjanie a opravy el. motorov pre EMO
Veronika Pevná
Práce
MEEL0300
25.04.2017 27.04.2017 Klikni sem
2017/01227
Vývoj a implementácia softvéru za účelom vybudovania systému prenosu technologických, radiačných a meteorologických dát na ÚJD z SE-EBO a SE-EMO
Vladimír Mužík
Práce
LEII0200
25.04.2017 05.05.2017 Klikni sem
OVS - 1000081089
Mechanické upchávky
Dana Dančejová
Tovary
FMPC06
26.04.2017 12.05.2017 ovs-vyhlasenie-1000081089.pdf Klikni sem
Zmena OVS
DLHODOBÉ FINANCOVANIE / LONG TERM FINANCING
Lucia Prokop
.
.
26.04.2017 27.04.2017 amendment-cpt-longterm-financing-26042017.zip
Zmena OVS - 2017/01271
Výroba a dodávka hornej časti komory OK, oprava obežného kolesa pre TG 1 VE Horná Streda
Miroslav Blažko
.
.
27.04.2017 01.05.2017 ovs-zmena-podmienok-2017-01271.pdf
OVS - 1000083529
Náhradné diely pre mechanické upchávky
Dana Dančejová
Tovary
FMPC06
27.04.2017 12.05.2017 ovs-vyhlasenie-1000083529.pdf Klikni sem
OVS - 2017/02829
Opravy a prevíjanie elektromotorov pre ENO
Veronika Pevná
Práce
MEEL03
27.04.2017 04.05.2017 opravy-a-previjanie-elektromotorov-pre-eno.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
20.06.201710:00IPR EBO 10380 - Zabezpečenie koncentrácie H3BO3 v PO v prípade seizmickej udalosti v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.06.201711:00Oprava chladičov generátora TG1 v PVE RužínSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.05.201710:00IPR EBO 10334 Doplnenie núteného vetrania do CHUVSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
15.05.201710:00IPR EBO Premiestnenie zariadeníSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.05.201714:00Oprava vodiaceho ložiska TG1 VE Dubnica nad Váhom a vodiaceho ložiska TG1 VE Horná StredaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.05.201712:04Zabezpečenie pravidelnej kontroly a revízie SHZ na R-SESlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
09.05.201710:00Servis a oprava impulzných poistných ventilov SiZ 1508 (ďalej len „IPV“), riadiacich skríň (ďalej len „RS“) a regulačných ventilov (ďalej len „RV“) pre Slovenské elektrárne, a.s., závod, Elektrárne Nováky.Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
05.05.201710:00Bežná oprava chladiaceho okruhu TG 1 VE KráľováSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
04.05.201713:00Servis, údržba a opravy zariadení systému kontroly riadenia (SKR) v jednotlivých technologických priestoroch v Slovenských elektrárňach, a.s., závod, Elektrárne Nováky, počas rokov 2017 – 2020Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
04.05.201710:00IPR EBO 10302 - Nové zdvíhacie zariadenia pre veká chladičov 2TQ63W01, 2TQ23W01, 1TQ23W01 a 1TQ63W01Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
03.05.201708:00Údržba a opravy analyzátorov kyslíka a vodíka Orbisphere pre EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
02.05.201712:00IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny VáhSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
28.04.201711:00IPR EBO 10096/7 Modifikácia eA PO II. Etapa – realizácia 3. ČasťSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.04.201718:30kalibračne plyny Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.04.201714:00Náhradné diely pre mechanické upchávkySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
26.04.201713:00Oprava a servis monitor. systému vypušťaných vôd a plynov H2,O2 v EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
26.04.201712:00Vybudovanie medzidepónie kalov v areáli EMO12Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.04.201711:38Poruchová oprava blokového transformátora T1 vo VE IlavaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
21.04.201713:00Servis a opravy čerpadiel KSB a ich príslušenstva, vrátane dodávky materiálu a súčiastok pre výkon prác v SE-EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.04.201713:00Komplexná oprava heterogénneho obvodového zvaru DN1100mm u SK PG43 v SE-EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
11.04.201714:30Špeciálne čistenie stavebných konštrukcií, technologických jímokSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
07.04.201710:00Revízia a oprava pogumu nádrží v SE-EMOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.04.201712:00IPR EBO 10240_ Rekonštrukcia chladiacich veží v EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.03.201710:00Technická pomoc, opravy a revízie určených technických zariadení železničnej vlečky SE – EVO Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.03.201711:00IPR EBO 86800 – Nové objekty V2 – Rekonštrukcia haly dielní v SO 640 a stavba prežarovneSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
23.03.201711:00Oprava požiarnych prestupov v lokalite AE Mochovce 12Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.03.201713:00IPR EMO 30100/6.3 Riadenie ťažkých havárií - Monitory PAMSSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
17.03.201712:00Kalibrácia a korektívna údržba systému merania vodíka v HZ 3. a 4. bloku SE-EBOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
14.03.201710:00IPR EBO 86800 - Dodávka a montáž statické regály, automatizované regály a manipulačnej technikySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
09.03.201713:00IPR EBO 10300 Rekonštrukcia zdvíhacích zariadení v SO900 a 382Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha