Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systémy PROEBIZ a ERANET.

 

10.1.2019: Slovenské elektrárne, a.s. spustili nový systém pre obstarávanie ERANET, ktorý integruje portál pre dodávateľov, systém na kvalifikáciu dodávateľov a systém na predkladanie ponúk v tendroch, ktoré vyhlasuje naša spoločnosť postupmi podľa ZoVO, ako aj postupmi mimo ZoVO. Slúži tiež na elektronickú komunikáciu s našou spoločnosťou počas procesu obstarávania. ERANET je prepojený s e-aukčným systémom PROEBIZ.

Nový portál pre dodávateľov nahradzuje portál “myHome”,  prevádzkovaný spoločnosťou Enel. Je poskytovaný zdarma. Umožňuje zjednodušiť komunikáciu s dodávateľmi a zlepšiť ich informovanosť za účelom zabezpečenia čo možno najvyššej miery transparentnosti. Dodávatelia na portáli evidujú základné údaje o spoločnosti, kontaktné údaje a zoznam vykonávaných činností podľa číselníka Materiálových skupín SE. Zaregistrovaním na dodávateľskom portáli SE získajú možnosť priameho oslovovania v tých súťažiach, kde to zákonné postupy dovoľujú.

 

ZOZNAM ZVEREJNENÝCH TENDROV V ERANETE

zoznam

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOP verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOP verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOPS verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Závody, verzia 9, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 11, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 13, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
2018/04308
Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO
Novota Maroš
Služby
LE10200
11.03.2019 08.04.2019 ipr-ebo10043-1-inovacia-vypoctovych-stanic-technologickeho-pocitacoveho-systemu-v-se-ebo.pdf

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
2019/05380
IPR EBO 10343 – Modifikácia doplňovania výmenníkovej stanice strojovne na závode Atómové elektrárne Bohunice
Tatiana Tillingerová
Práce
LM11000
18.03.2019 21.03.2019 Klikni sem
OVS - 2019/05262
Oprava a servis dúchadiel, kompresorov a ich príslušenstva AERZEN a BOGE na závode Elektrárne Nováky
Tatiana Tillingerová
Služby
MM20300
18.03.2019 21.03.2019 ovs-vyhlasenie-2019-05262.pdf Klikni sem
OVS - 2019/05216
Čistenie rúrkových výmenníkov tepla (kondenzátory, chladiče obehového kondenzátu a chladiče oleja turbín) strojovní ENO-B a ENO-A
Patrik Zvolenský
Služby
MM30200
18.03.2019 29.03.2019 ovs-vyhlasenie-cistenie-rurkovych-vymennikov-tepla.pdf Klikni sem
2019/05244
VET19005/3 Rekonštrukcia regulátora budenia TG3 MVE Veľké Kozmálovce
Danica Pozdechová
Práce
LE10200
18.03.2019 29.03.2019 Klikni sem
Zmena OVS - 2018/04251
Oprava obrábacích strojov pre Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, závod Atómové elektrárne Mochovce , závod Elektrárne Nováky a závod Elektrárne Vojany
Patrik Zvolenský
Služby
MM20600
18.03.2019 19.03.2019 ovs-zmena-podmienok-oprava-obrabacich-strojov-ebo-emo-eno-evo.pdf
2019/05333
IPR EBO 10409 Realizácia okna a úpravy v miestnosti Riadiaceho centra fyzickej ochrany
Mojžišová Anikó
Práce
LC10500
18.03.2019 21.03.2019 Klikni sem
2019/05217
Oprava klapkových uzáverov PVE Dobšiná
Zvolenský Patrik
Služby
MM21300
14.03.2019 25.03.2019 Klikni sem
OVS - 2019/05169
Renovácia a výmena pluhov miešačov stabilizátu LODIGE HTN 20 a HTN 30 ENO
Zvolenský Patrik
Služby
MM20100
11.03.2019 22.03.2019 ovs-vyhlasenie-renovacia-a-vymena-pluhov.pdf Klikni sem
2019/05277
Technický dozor počas opráv reaktora EMO12
Bodnárová Iveta
Služby
SPS1000
06.03.2019 20.03.2019 Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
18.03.201915:00Korekrívna údržba ochrán SPAM, plnenie povinností prevádzkovateľa gen. vypínače HEK a prev. a kor oprava 6kV spínačovSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.03.201915:00Prístroje a náhradné diely pre systému regulovania a automatizácieSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.03.201912:30Zmluva o styku dráh ŽSR a žel. vlečky SE-EVO širokého rozchoduSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
07.03.201913:30Oprava náterov vzdušnej časti privádzača P2 na PVE Čierny Váh Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.03.201909:30Technický dozor pri oprave reaktora počas GO EMO12Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.03.201909:00Servis kompresorov DZK, turbokompresorov pre Slovenské elektrárne a.s., závod Elektrárne Nováky“ Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
28.02.201912:30Overenie zásobných nádrží naftySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.02.201911:30Vypracovanie typových a realizačných projektových dokumentácií pre zámeny elektrických a SKR komponentovSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.02.201914:00Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie EPS PVE Cierny VahSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
04.02.201906:30Oprava Komínov ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.11.201809:30Oprava obrábacích strojov EBO,EMO,ENO,EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha