Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOP verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOP verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOPS verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Závody, verzia 9, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 11, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 13, 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
2018/RKsZ-04
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34
Martina Szakálová
Práce
.
06.12.2018 08.01.2019 m29b-montaz-potrubnych-systemovzariadeni-a-elektro-casti-na-stabilnych-hasiacich-zariadeniach-na-4bloku-v-jadrovej-elektrarni-mochovce-projekt-mo34.pdf
2018/04308
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO
Maroš Novota
Služby
.
26.11.2018 21.12.2018 ipr-ebo-10043-1-inovacia-vypoctovych-stanic-technologickeho-pocitacoveho-systemu-v-se-ebo.pdf
2018/04109
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH
Vladimír Mužík
Tovary
.
12.11.2018 12.12.2018 ipr-emo-51802-modifikacia-4-ks-blokovych-transformatorov-emo12-alebo-dodavka-novych-transformatorov.pdf

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
OVS - 1000096477
Čistiace práce na nejadrovej časti / Cleaning services in Conventional Island
Iveta Horniaková
Práce
.
07.12.2018 12.12.2018 ovs1000096477.zip Klikni sem
OVS - 1000096721
Inžinierske služby – Implementácia konceptu elektromagnetickej kompatibility
Iveta Horniaková
Služby
SPPT27
07.12.2018 12.12.2018 ovs-1000096721.zip Klikni sem
1000096616
Karty, visačky, klipy
Iveta Gallovičová
Tovary
FOCA02
06.12.2018 09.12.2018 Klikni sem
2018/04568
Kalibrácia systému FAMOS
Petríková Darina
služby
MC11300
06.12.2018 10.12.2018 Klikni sem
2018/04568
Kalibrácia systému HUMON a SHCČ v EMO
Petríková Darina
služby
MC11300
06.12.2018 10.12.2018 Klikni sem
OVS - 1000096240
ET sondy
Jana Bučányová
Tovary
FSMT20
05.12.2018 11.12.2018 oznamenie-o-vyhlaseni-ovs-et-sondy.pdf Klikni sem
OVS
Preprava čerstvého jadrového paliva medzi blokmi EMO1,2 a EBO3,4 vo 2/2019
Jozef Olenočin
Služby
.
04.12.2018 10.12.2018 vyhlasenie-ovs-preprava-2-2019.zip Klikni sem
OVS - 1000095012
ARAKO – Priemyselné armatúry a náhradné diely
Dana Dančejová
Tovary
FMTU08
21.11.2018 10.12.2018 ovs-1000095012-vyhlasenie.pdf Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
14.12.201816:00Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1.4.2019 do 31.12.2019 v predpokladanom maximálnom objeme 58 360 tonSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.12.201810:002018_N_03_Pozemky - LemešanySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
10.12.201810:002018_VE_11_Horná_Streda_Olejový_transformátor_vrátane_olejaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
05.12.201815:00ET sondy_1000096240Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
30.11.201817:00Čistiace práce na technologických zariadeniach v prevádzke SE-ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
31.10.201813:00Stavebno udržiavací dohľad železničnej vlečky SE- EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha