Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke v tabuľke nižšie.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na tejto stránke v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Systémy

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systémy PROEBIZ a ERANET. Systém pre obstarávanie ERANET integruje portál pre dodávateľov, systém na kvalifikáciu dodávateľov a systém na predkladanie ponúk v tendroch, ktoré vyhlasuje naša spoločnosť postupmi podľa ZoVO, ako aj postupmi mimo ZoVO. Slúži tiež na elektronickú komunikáciu s našou spoločnosťou počas procesu obstarávania. ERANET je prepojený s e-aukčným systémom PROEBIZ.

Portál pre dodávateľov

Slovenské elektrárne prevádzkujú vlastný portál pre dodávateľov. Je k dispozícii zdarma a umožňuje nám zjednodušiť komunikáciu s dodávateľmi a zlepšiť ich informovanosť s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru transparentnosti. Dodávatelia na portáli evidujú základné údaje o spoločnosti, kontaktné údaje a zoznam vykonávaných činností podľa číselníka Materiálových skupín SE. Zaregistrovaním na dodávateľskom portáli SE získajú možnosť priameho oslovovania v tých súťažiach, kde to zákonné postupy dovoľujú. K vybraným materiálovým skupinám je možné sa aj kvalifikovať.

GDPR

Slovenské elektrárne, a.s. počas procesu obstarávania môžu získavať a spracúvať osobné údaje, zakaždým v plnom súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spôsobe, rozsahu a právnych základoch spracúvania osobných údajov, ako aj o súvisiacich právach dotknutých osôb sú uvedené v Oznámení o získavaní a spracúvaní osobných údajov, ktoré je k dispozícii na tejto stránke v časti „Dokumenty“.

Ďalšie  informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené: https://obstaravanie.seas.sk/gdpr

  

Zoznam vyhlásených súťaží

Zoznam aktuálne prebiehajúcich súťaží sa nachádza nižšie v tabuľke. Zoznam je tiež dostupný na verejnom profile Eranetu.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOP verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

VOP verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOP verzia 1.10.2018, platné do 1.10.2019

VOP verzia 1.10.2019, platné do 30.11.2020

VOP verzia 1.12.2020, platné do ...

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.6.2018, platné do 30.9.2018

VOPS verzia 1.10.2018, platné do 1.10.2019

VOPS verzia 1.10.2019, platné do 30.11.2020

VOPS verzia 1.12.2020, platné do ...

VZP, vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016 (ukončené)

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Závody, verzia 1.10.2016, platné do 31.5.2018

Závody, verzia 1.6.2018, platné do 1.10.2019

Závody, verzia 1.10.2019, platné do 30.11.2020

Závody, verzia 1.12.2020, platné do ...

MO34, verzia 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia  1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia  1.10.2016, platné do 31.5.2018

MO34, verzia  1.6.2018, platné do 1.10.2019

MO34, verzia  1.10.2019, platné do 30.11.2020

MO34, verzia  1.12.2020, platné do ...

Riaditeľstvo, verzia  15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2016, platné do 31.5.2018

Riaditeľstvo, verzia  1.6.2018, platné do 1.10.2019

Riaditeľstvo, verzia  1.10.2019, platné do 20.11.2020

Riaditeľstvo, verzia  1.12.2020, platné do ...

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 1.4.2016, prílohy

VPS, verzia 15.08.2016, prílohy

VPS, verzia 25.08.2016, prílohy

VPS, verzia 9.11.2016, prílohy

VPS, verzia 15.6.2019, prílohy

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151


Postup Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha
Obchodná verejná súťaž Zmena OVS - 2021/09150
Budgeting a Planning_Nástroj na plánovanie rozpočtu OPEX – implementácia a podpora
Dagmar Lopatková Spišáková
Služby
.
30.11.2021 01.12.2021 zmena-podmienok-2021-09150.pdf
Obchodná verejná súťaž Zmena OVS - 2021/08924
SAP UPGRADE_Blueprint a implementácia
Dagmar Lopatková Spišáková
Služby
.
30.11.2021 01.12.2021 zmena-podmienok-2021-08924.pdf
Obchodná verejná súťaž 2021/09914
Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022
Roják Slavomír
Tovary
30.11.2021 08.12.2021
Verejná súťaž 2021/09862
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Bučányová Jana
Tovary
44163100-1
29.11.2021 09.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09825
CNC zariadenie na vyrezávanie plošných tesnení
Bučányová Jana
Tovary
FI20100
29.11.2021 03.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09818
1000119351 - Chlorid železitý
Polačková Jana
Tovary
FH21001
24.11.2021 01.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09797
Protipožiarne asistenčné hliadky
Stansberry Jana
Služby
SPS1000
29.11.2021 06.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09743
Servis protipožiarnych stenových uzáverov a požiarnych klapiek v prevádzkach EVOI a odstránenie závad
Horváthová Inés
Služby
MC10200
26.11.2021 04.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09741
Servis a oprava stabilných hasiacich zariadení generátorov TG15, 16
Horváthová Inés
Služby
ME70300 (Potrebná kvalifikácia)
24.11.2021 02.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09610
Servis a opravy ECAFLOW 150 GLP
Markechová Dana, Šiková Katarína
Služby
ME40100
29.11.2021 09.12.2021
Tender so zverejnením 2021/09596
Servis a opravy spektrof. AQUAMATE
Markechová Dana, Šiková Katarína
Služby
ME40100
29.11.2021 10.12.2021
Verejná súťaž 2021/09507
Výmena akubatérií na 2. bloku EMO
Horváthová Inés, Puchelová Soňa
Tovary
ME10600
19.11.2021 20.12.2021
Rokovacie konanie so zverejnením 2021/09401
Výmena odpojovačov 400 kV v SE-EBO
Fitošová Andrea
Tovary
31351000-1
16.11.2021 20.12.2021
Rokovacie konanie so zverejnením 2021/09299
Rekonštrukcia 22kV rozvodní a ochrán 22kV rozvodní PVE Liptovská Mara
Komošová Zuzana
Tovary
31682200-2
29.10.2021 07.12.2021
Obchodná verejná súťaž 2021/09284
Preventívna a korektívna údržba HZ EBO a EMO
Hujavý František, Šiková Katarína
Stavebné práce
MM21400
29.11.2021 13.12.2021
Obchodná verejná súťaž 2021/09268
Oprava klimatizačných jednotiek ENO, EMO a EBO
Hrnčiar Martin
Služby
MC20804
25.11.2021 07.12.2021
Rokovacie konanie so zverejnením 2021/09145
B19130 Modifikácia monitoringu GIM100
Košlabová Natália
Služby
MS10301
25.10.2021 06.12.2021