Obstarávanie

Informácia o vydaní Zjednodušených všeobecných obchodných podmienok SE.

S účinnosťou od 1.1.2016 boli vydané štandardné zmluvné podmienky pre všeobecné služby, pod názvom Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

PROEBIZ PRE SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní (podľa ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
1000079748
Servisné prehliadky, opravy a úradné overenia koľajových váh v SE-EVO
Andrea Fitošová
Práce
MSMI03
12.01.2017 17.01.2017 Klikni sem
OVS - 1000076076
IPR VET66044 Výmena šikmého výťahu PVE Čierny Váh
Miroslav Blažko
Práce
FLMS01
12.01.2017 20.01.2017 ovs-vyhlasenie-1000076076.pdf Klikni sem
1000078940
Kontroly, opravy elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) na lokalite 11 závodu SE-MO34
Peter Chobor
Práce
MCIT02
13.01.2017 19.01.2017 Klikni sem
1000079602
Hnacia reťaz
Iveta Gallovičová
Tovary
FCMS08
13.01.2017 17.01.2017 Klikni sem
OVS - 1000080098
Údržba, opravy a revízie vzduchotechnických zariadení, protipožiarnych klapiek a dieselgenerátorov počas generálnej opravy (ďalej len „GO“) blokov SE EMO a opravy vzduchotechnických zariadení počas GO blokov v SE EBO v rokoch 2017-2019
Martin Hrnčiar
Práca
MCMO08
13.01.2017 18.01.2017 ovs-vyhlasenie-formular-1000080098.pdf Klikni sem
1000080821
Monitorovacie relé
Iveta Gallovičová
Tovary
FERP09
13.01.2017 17.01.2017 Klikni sem
1000080455
Náhradné diely pre zariadenia TPFO (technické pomôcky fyzickej ochrany)
Jana Bučányová
Tovary
FIHD01
13.01.2017 18.01.2017 Klikni sem
319
Kalibrácie systému monitorovania neštandartných teplotných záťaží – Famos počas TGO2/17 2. bloku v r. 2017 a počas SGO1/18 1. bloku v r. 2018
Vladimír Mužík
Práce
MCIT13
16.01.2017 20.01.2017 Klikni sem
1000078977
Servis RIS ( riadiaci a informačný systém) a DSE(Diagnostické stredisko elektro) v EMO
Veronika Pevná
Práce
MEEL04
16.01.2017 18.01.2017 Klikni sem
1000080235
Opravy a diagnostika vypínačov VVN v SE-EVO
Andrea Fitošová
Práce
MEEL05
16.01.2017 19.01.2017 Klikni sem
1000078306
Náhradné diely na kompresory
Dana Dančejová
Tovary
FMPC01
17.01.2017 19.01.2017 Klikni sem
OVS - ID:324
Analýza vzoriek plynných a kvapalných výpustí, vzoriek monitorovania podzemných vôd a životného prostredia v SE EBO a SE EMO
Zuzana Schmidtová
Služby
SPPT56
17.01.2017 27.01.2017 ovs-id324.zip Klikni sem
OVS - SEP000148148
Preventívna a korektívna údržba hermetickej zóny 3. a 4.bloku v SE-EBO, oprava netesností hermozóny, skúšky tesnosti hermetickej zóny počas GO 1.a 2. bloku v SO 800/1-01 I.HVB v EMO
Anikó Mojžišová
Práce
MMGV04
17.01.2017 24.01.2017 netesnosti-hermozony-urso.zip Klikni sem
1000079932
Servis a opravy riadiaceho systému na obsluhu manipulátorov ZOK PG, ZOK IRIS a ZOK OPZ pri kontrole kolektorov PG metódou ET a UT v SE-EMO a SE - EBO
Vladimír Mužík
Práce
MSMI03
17.01.2017 20.01.2017 Klikni sem
OVS - ID 273
Preventívna údržba tlakových častí vodíkových návesov v SE EBO
Blanka Janovická
Práce
MMGV03
17.01.2017 25.01.2017 ovs.zip Klikni sem
1000080264
Diagnostika odvádzačov kondenzátu Gestra pre SE-EBO
Lenghardtová Miriam
Práce
MMIM01
17.01.2017 18.01.2017 Klikni sem
1000080264
Diagnostika odvádzačov kondenzátu Gestra pre SE-EBO
Lenghardtová Miriam
Práce
MMIM01
17.01.2017 18.01.2017 Klikni sem
1000080425
Opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v SE-ENO
Andrea Fitošová
Práce
MCMO01
17.01.2017 20.01.2017 Klikni sem
1000080425
Opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov v SE-ENO
Andrea Fitošová
Práce
MCMO01
17.01.2017 20.01.2017 Klikni sem