Akcionári

Riaditeľstvo Slovenských elektrárníAkciová spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 21. januára 2002 ako nový subjekt z majetkovej podstaty a právny následník Slovenských elektrární, a.s., od ktorých bola k tomuto dátumu oddelená Prenosová sústava a Tepláreň Košice.

Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34% (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom 66%. Energetický a průmyslový holding, a.s., 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH. Ďalších 50% SPH ostalo zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel.

Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predaj prebehol formou prevodu celého 66-percentného podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú firmu SPH. EP Slovakia môže získať až 100% základného imania SPH, pričom prevod SPH na EP Slovakia prebieha v dvoch fázach.

V rovnakej veci 21. decembra 2015 Ministerstvo hospodárstva SR a Enel Produzione podpísali Memorandum.

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 175,92 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Až 90% elektriny vyrába bez emisií oxidu uhličitého – najmä využitím vody a jadra.

VÍZIA A POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslanie

Bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu
vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu
pre všetkých našich zákazníkov.

Vízia

Byť najbezpečnejším, najinovatívnejším
a konkurencieschopným výrobcom energie
v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim
hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov
a zamestnancov.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je vedúcou stredoeurópskou energetickou skupinou, ktorá vlastní a prevádzkuje podniky v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii a Maďarsku. EPH je vertikálne integrovanou energetickou utilitou, to znamená, že pri výrobe energie pokrýva kompletný hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa aj platformy pre dodávky a obchodovanie na jednej strane a správu plynárenskej infraštruktúry na strane druhej.

Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny EPH, zamestnávajú viac ako 25-tisíc ľudí. 

EPH je najväčším dodávateľom tepla v Českej republike, najväčším výrobcom elektriny a druhým najväčším distributérom a dodávateľom elektriny na Slovensku, ako aj druhým najväčším producentom hnedého uhlia v Nemecku. Okrem toho prevádzkuje najrozsiahlejšiu tranzitnú sieť v Európe, je kľúčovým prepravcom ruského zemného plynu do Európy a najväčším distributérom zemného plynu na Slovensku.

Skupinu EPH tvorí vyše 50 spoločností štruktúrovaných do dvoch hlavných pilierov:

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 30. septembru 2016)

Skupina Enel je vedúca multinárodná energetická spoločnosť a popredný integrovaný hráč na svetových trhoch s elektrickou energiou a plynom. Skupina pôsobí v 31 krajinách na 4 kontinentoch, má približne 83 000 MW inštalovaného výkonu a siete pre rozvod elektriny a prepravu plynu v dĺžke 2,1 milióna kilometrov. S vyše 65 miliónmi klientov má Enel najväčšiu zákaznícku základňu oproti ostatným európskym konkurentom a patrí medzi lídrov na energetickom trhu v Európe z pohľadu inštalovanej kapacity a vykázaného prevádzkového zisku EBITDA.

Enel takmer polovicu energie vyrába bez emisií oxidu uhličitého. Skupina má takmer 62 000 zamestnancov.

Na burze cenných papierov v Miláne sú akcie Enel obchodovateľné od roku 1999.