Koronavírus: Inštrukcie pre dodávateľov

V nadväznosti na posledný vývoj epidemiologickej situácie Slovenské elektrárne, a.s., (SE) vyžadujú striktné dodržiavanie opatrení na prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a osôb vstupujúcich do priestorov SE.

Slovenské elektrárne prijímajú tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb v priestoroch SE, predchádzanie škodám a zabezpečenie kontinuity výroby elektriny a tepla. Súčasná situácia je bezprecedentná a jej zhoršovaniu sa dá predchádzať jedine sústredeným kolektívnym úsilím všetkých.

Čestné vyhlásenie

S ohľadom na nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR musí každá osoba vstupujúca do objektov Slovenských elektrární vyplniť čestné vyhlásenie, ktorého cieľom je identifikovať osoby prichádzajúce z rizikových krajín. Za rizikové sú považované všetky krajiny, ktoré sa nenachádzajú na tomto zozname:

 • Zoznam menej rizikových krajín (otvorí sa po kliknutí)

 • Austrálske spoločenstvo
 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Kanada
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Švajčiarska konfederácia
 • Švédske kráľovstvo
 • Talianska republika

Čestné vyhlásenie je dostupné na vstupe v jednotlivých lokalitách Slovenských elektrární. Každý vstupujúci ho vypĺňa v dvoch kópiách. Jednu kópiu odovzdá pracovníkom strážnej služby, druhou sa bude preukazovať pri každom vstupe.

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplniť aj vopred:

Meranie teploty

Na vstupoch do priestorov SE sa všetkým vstupujúcim osobám meria telesná teplota. Slovenské elektrárne žiadajú všetkých dodávateľov, aby informovali všetky osoby, cez ktoré nám poskytujete služby, že ak niekomu nameriame teplotu vyššiu ako 37,5°C alebo bude mať iné príznaky ochorenia (suchý kašeľ, dýchavičnosť), neumožníme mu vstúpiť do priestorov SE.

Dodržiavanie zásad R.O.R.

(Nosenie RÚŠKA – Dodržiavanie ODSTUPU – Umývanie RÚK)

Vstúpiť a pohybovať sa v priestoroch a na pracoviskách SE môžete len za riadne nasadeným rúškom, prekrývajúcim ústa aj nos. Žiadame vás v maximálnej možnej miere minimalizovať sociálne kontakty a dodržiavať odstup medzi osobami (min. 2 m.). Pripomíname prísne dodržiavanie hygienických opatrení,  najmä  časté a dôkladné umývanie rúk a používanie prostriedkov na dezinfekciu rúk (napr. pri vstupe do SE pred a po použití biometrického snímača, pri vstupoch do jedální, bufetov a ďalších priestorov SE, kde sú takéto prostriedky umiestnené).

Obmedzenie cestovania medzi jednotlivými lokalitami SE

Pokiaľ váš zmluvný vzťah vyžaduje cesty medzi lokalitami SE, na základe uvedených skutočností si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili cesty medzi jednotlivými lokalitami SE len na nevyhnutné prípady, V prípade, ak považujete takúto cestu medzi lokalitami pre účely plnenia vašich zmluvných záväzkov za nevyhnutnú, konzultujte takýto prípad s príslušným manažérom zmluvy za SE.

Pracovníci z rizikových krajín

Žiadame vás o dodržiavanie všetkých nariadených opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva uverejnených aj na príslušných webových stránkach www.uvzsr.sk. Vstup do SE pracovníkom prichádzajúcim z rizikových krajín bude do SE v zmysle Opatrenia ÚVZ SR zo 17. septembra 2020 umožnený až po absolvovaní povinnej izolácie resp. predložení negatívneho výsledku RT-PCR testu absolvovaného v SR najskôr piaty deň po prekročení štátnej hranice, alebo výsledkom testu vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, v momente prekročenia hranice nie starším ako 72 hodín. Žiadame Vás, aby ste zoznam uvedených pracovníkov vopred ohlásili príslušnému manažérovi zmluvy za SE.

 • Platné opatrenia, rozhodnutia a usmernenia ÚVZ SR nájdete tu.

Žiadame všetkých dodávateľov, aby prijaté opatrenia rešpektovali a riadili sa nimi, keďže v zmysle slovenského právneho poriadku je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Zároveň žiadame, aby ste si plnenie zmluvných záväzkov plánovali aj vo svetle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a povinnosti predchádzať škodám.