Emisie CO2

Z pohľadu ochrany ovzdušia patria k najvýznamnejším ukazovateľom emisie skleníkových plynov (CO2). Špecifické merné emisie CO2 (prepočítané na celkovú dodanú elektrinu do elektrizačnej sústavy SR) sú najmä z dôvodu vyváženého energetického mixu udržiavané dlhodobo na nízkej úrovni.

Overené emisie CO2 (kt)
Špecifické emisie CO2 (g/kWh)