Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Podporná služba

Podporné služby nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, a.s., aby prostredníctvom systémových služieb zabezpečil dodržanie kvality dodávky elektriny a prevádzkovú spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR. Výsledkom aktivácie podporných služieb je dodávka regulačnej elektriny. Veľmi zjednodušene – podporná služba je možnosť SEPS použiť zdroj (alebo aj odberateľa) ako rezervu napríklad pre vybilancovanie sústavy (napr. ak sa plánovaná výroba alebo spotreba nerovná skutočnej v reálnom čase). Za túto rezervu SEPS platí podľa typu podpornej služby platbu. Maximálne ceny podporných služieb určuje ÚRSO.