Bezpečnosť

Bezpečnosť je najdôležitejším aspektom v Slovenských elektrárňach, pretože len dodržiavaním tých najprísnejších bezpečnostných opatrení môžeme byť najefektívnejšia, najproduktívnejšia a konkurencieschopná spoločnosť. Iba efektívna spoločnosť je bezpečná a bezpečná spoločnosť je efektívna.

Cesta k excelentnej výkonnosti začína bezpečnosťou, a to je dôvod, prečo šírime a upevňujeme kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia. Povzbudzujeme našich zamestnancov k zodpovednosti, k zvýšeniu uvedomenia si potenciálnych rizík a k neustálemu zlepšovaniu zdravotných a bezpečnostných noriem.

Slovenské elektrárne sa, ako jadrový prevádzkovateľ, verejne zaväzujú ku garancii absolútneho dodržiavania jadrovej politiky bezpečnosti v našich prevádzkach, ktoré sú tiež riadené podľa týchto kritérií. Zaručuje to bezpečnosť našich pracovníkov, verejnosti a životného prostredia.

Naša Jadrová politika podporuje excelentnosť vo všetkých činnostiach prevádzok a je v súlade s koncepciou, ktorá ide nad rámec platných zákonov a predpisov. Tiež zabezpečuje prijatie manažérskych prístupov na dosiahnutie neustáleho zlepšovania sa a bezpečného risk manažmentu.

Pre Slovenské elektrárne nie sú jadrová bezpečnosť alebo ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci len legislatívnymi normami, ale predstavuijú aj morálnu zodpovednosť ľudí, ktorí pre spoločnosť pracujú. Je to priorita spoločnosti, ktorá ovplyvňuje všetky činnosti.

Slovenské elektrárne v plnom rozsahu akceptujú a uplatňujú kľúčové princípy ochrany zdravia a bezpečnosti Skupiny Enel:

 • Bezpečnosť ako neoddeliteľná súčasť nášho podnikania
  Bezpečnosť je zásadným faktorom úspechu spoločnosti, je to kľúčový element v každom procese.
 • Ísť príkladom
  Manažéri sú ambasádori zmien, ktorí dávajú svojim kolegom príklad toho, ako sa správať zodpovedne.
 • Podpora bezpečného správania
  Bezpečnosť by mala byť jadrom a spoločnou hodnotou každého zamestnanca. Všetci by mali byť zodpovední za svoje rozhodnutia a správanie.
 • Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami a dodávateľmi
  Ochrana zdravia a bezpečnosť je rovnako dôležitá u zamestnancov ako u dodávateľov.
 • Zaistenie zdravého prostredia
  Ochrana zdravia zamestnancov je jedným z kľúčových cieľov. Je na rovnakej úrovni ako bezpečnosť.
 • Zvýšenie odbornej znalosti a efektívna komunikácia
  Školenia a výmena znalostí sú kľúčom k rozvoju kultúry ochrany zdravia a bezpečnosti a najlepších postupov v rámci spoločnosti.

Nič nie je pre nás dôležitejšie ako život a zdravie ľudí, ktorí pracujú pre nás alebo u nás. Práve preto nebudeme nikdy spokojní až kým nedosiahneme náš cieľ „Nulovej úrazovosti“.