Ako kúpiť

Odpredaje sa realizujú on-line súťažami, ktoré pozostávajú z nasledujúcich krokov:

 • súťaže na konkrétnu komoditu sa zverejňujú na internetovej stránke, kde v prípade záujmu po kliknutí na vybranú súťaž získate Podmienky súťaže s podrobnými informáciami predmete odpredaja a priebehu súťaže,
 • obhliadka predávaného tovaru je umožnená vzmysle Podmienok súťaže SE (niektoré komodity aj priamo v elektrárňach),
 • Ak spĺňate podmienky účasti, prihlásite sa a môžete sa zúčastniť,
 • víťazom súťaže sa stáva najvýhodnejšia ponuka.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienky pozostávajú zo 7 častí:

 1. technické podmienky - definovaný predmet odpredaja
 2. podmienky účasti - informácie o zábezpeke, termíne obhliadky, o kontaktnej osobe pre obhliadky
 3. pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky
 4. výber najvhodnejšieho návrhu - definovaný postup v aukcii, priebeh aukcie
 5. zmluva
 6. dôvernosť a ochrana osobných údajov
 7.  prílohy podmienok súťaže - prihláška do aukcie s čestným vyhlásením, špecifikácia predmetu odpredaja, vzor návrhu kúpnej zmluvy a iné

PODMIENKY ÚČASTI

Súťaží sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 1. voči účastníkovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii a ani nebol proti účastníkovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 2. navrhovateľ nemá voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky po lehote splatnosti

a čestne vyhlasujú:

 • vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých skutočností a údajov uvedených v prihláške a v ponuke,
 • vyhlásenie navrhovateľa o tom, že súhlasí s podmienkami uvedenými vpodmienkach súťaže SE,
 • že si predložený prvotný návrh kúpnej zmluvy prečítal a akceptuje všetky jeho základné zmluvné podmienky. V prípade neakceptovania návrhu zmluvy navrhovateľom, vyhlasovateľ vylúči navrhovateľa zo súťaže
 • že navrhovateľ je riadne oboznámený s technickým stavom, vekom a rozsahom opotrebenia predmetu predaja, mieste aspôsobe uloženia
 • že navrhovateľ predkladá iba jednu ponuku

SUSPENDOVANIE KUPUJÚCEHO

Kupujúcim, ktorí sú zaradení do zoznamu Suspendovaných kupujúcich nebude umožnená účasť v elektronickej aukcii. Kupujúci bude automaticky vylúčený z procesu odpredaja.

Kupujúci je zaradený do zoznamu Suspendovaných kupujúcich ak:

 • kupujúci porušuje Bezpečnostno-technické podmienky plnenia
 • kupujúci zavádza svojou účasťou v elektronickej aukcii, resp. svojou činnosťou počas elektronickej aukcie
 • kupujúci porušuje podmienky účasti a pravidlá elektronickej aukcie
 • kupujúci neopodstatnene / zámerne predlžuje uzatvorenie obchodu
 • kupujúci opakovane porušuje záväzky zo zmluvy

V prípade suspendovania kupujúceho, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. zašle dotknutému kupujúcemu oznámenie o suspendovaní s uvedením dôvodu suspendovania.