AE Mochovce

Na juhu Slovenska, medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómových elektrární Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, každý s výkonom 470 MW.

Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Dva bloky AE Mochovce ročne dodajú do siete okolo 7 mil. MWh elektrickej energie, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektriny na Slovensku.

Výstavba tretieho a štvrtého bloku finišuje a mali by byť uvedené do prevádzky koncom roku 2020, resp. 2021.

Mochovské bloky prešli dizajnovou evolúciou s množstvom vylepšení, ktoré posúdili a odsúhlasili domáci i zahraniční experti a spĺňajú všetky medzinárodné štandardy jadrovej bezpečnosti.

20000BC: Osídlenie človekom, nález kamennej sekery 20 000 BC
Osídlenie človekom, nález kamennej sekery
1 259 AD
Prvá písomné zmienka o obci Mohi
1 259 AD: Prvá písomné zmienka o obci Mohi
1 981: Začiatok výstavby atómových elektrární Mochovce – zemné práce 1 981
Začiatok výstavby atómových elektrární
Mochovce – zemné práce
1982
Začiatok výstavby 1. a 2. bloku AE Mochovce
 
  1987
Začiatok výstavby 3. a 4. bloku AE Mochovce
1990
Výmena systému kontroly a riadenia
 
  1991
Zastavenie stavebných prác
1996
Rozbeh stavebných prác na 1. a 2. bloku
 
Uvedenie 1. a 2. bloku AE Mochovce do prevádzky 1998
Uvedenie 1. bloku do prevádzky

2000
Uvedenie 2. bloku do prevádzky
2006
Enel získal 66 % Slovenských elektrární
 
  2008
Zvýšenie výkonu 1. a 2. bloku na 107%
Začiatok dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce
2100
Zelená lúka
Zelená lúka
Všeobecné
Počet blokov 2
Typ reaktora VVER 440/V 213 - tlakovodný
Tepelný výkon reaktora 1 471 MWt
Menovitý výkon reaktora 470 MWe
Vlastná spotreba 35 MW (7,2 % menovitého výkonu)
Účinnosť bloku 32%
Tlaková nádoba reaktora
- vnútorný priemer 3 542 mm
- hrúbka steny 140 + 9 mm
- výška 11 805 mm
- hmotnosť (bez vnútorných častí) 215 150 kg
- materiál legovaná Cr-Mo-V oceľ
Primárny okruh
- počet chladiacich slučiek 6
- prietok chladiva 42 600 m3/h
- pracovný tlak 12,26 MPa
- teplota chladiva na výstupe z reaktora 297,3 °C
- teplota chladiva na vstupe do reaktora 267,9 °C
- teplotný spád na aktívnej zóne 29°C
- celkový objem 242 m3
Aktívna zóna reaktora
Počet palivových kaziet pracovných 312
Počet palivových kaziet regulačných 37
Počet palivových kaziet celkom 349
Hmotnosť paliva v aktívnej zóne 42 t
Použité palivo UO2
Stredné bohatenie paliva 4,87 % U235
Parogenerátor: 6 ks pre 1 blok
Typ PG V-213
Množstvo vyrobenej pary 450 t/h
Tlak pary na výstupe 4,61 MPa
Teplota pary na výstupe 255 °C
Teplota napájacej vody 222 °C
Hmotnosť 169 t (bez závesov)
Nejadrová časť
Turbogenerátor: 2 ks pre 1 blok
Typ ŠKODA 220 MWe
Počet stupňov 1 vysokotlakový, 2 nízkotlakové
Menovité otáčky 3 000 ot./min.
Menovitý zdanlivý výkon generátora 250 MVA
Napätie na svorkách 15,75 kV
Menovitý prúd 3 x 9 500 A
Kondenzátor
Množstvo chladiacej vody 35 000 m3/h
Max. teplota chladiacej vody 33 °C
Chladiace veže
Počet chladiacich veží 4
Výška 125 m
Dolný priemer 88,54 m
Horný priemer 56,6 m
Priemer bazéna 98,36 m
Havarijné systémy
Pasívne 
Štyri hydroakumulátory 
Objem 4 x 70 m3
– z toho v každom objem vody 40-50 m3
– z toho v každom objem dusíka 20-30 m3
Barbotážna veža 
Celkový objem barb. šachty 13 800 m3
4 záchytné komory pre plyny s obj. 16 140 m3
12 barbotážnych žľabov 1 380 m3
Aktívne 
Vysokotlakový systém 
Prietok čerpadla 65 m3/h
Tlak na výtlaku 13,5 MPa
Nízkotlakový systém 
Prietok čerpadla 800 m3/h
Tlak na výtlaku 0,72 MPa
Sprchový systém 
Prietok čerpadla 380-520 m3/h

Monitorovacie staničky v okolí AE MochovcePri prevádzke jadrových elektrárni sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čim každoročne prispievajú k zníženiu emisii CO2 o 15 mil. ton na Slovensku.

Jadrové elektrárne takto výrazne prispievajú k záväzkom na znižovanie emisii škodlivých skleníkových plynov do atmosféry.

AE Mochovce spĺňajú medzinárodné environmentálne požiadavky a ich vplyv je minimálny. Voda potrebná na chladenie sa odoberá z neďalekej vodnej nádrže vybudovanej na rieke Hron, čo zabezpečuje dostatočnú dodavku vody aj v extrémne suchých klimatických podmienkach. Vplyv vody vypúšťanej z areálu elektrárne na kvalitu vody, fauny a flóry v rieke Hron je zanedbateľný.

V 15 km okolí elektrárne sa pravidelne merajú a vyhodnocujú emisie do atmosféry a výpuste do hydrosféry. Je tu rozmiestnených 25 monitorovacích staničiekteledozimetrického systému, ktorý nepretržite sleduje dávkový príkon žiarenia gama, objemovú aktivitu aerosólov a rádioaktívneho jódu vo vzduchu, pôde, vode a potravinovom reťazci (krmoviny, mlieko, poľnohospodárske produkty). Množstvo rádioaktívnych látok obsiahnutých v kvapalných a plynných výpustiach je značne pod limitmi stanovenými dozornými orgánmi.

Občianska informačná komisia MochovceObčianska informačná komisia (OIK) Mochovce je nezávislým informačným kanálom na prenos informácií medzi AE Mochovce a obyvateľstvom, ktoré žije v jej okolí. Pri jej zriaďovaní vychádzali SE-EMO z dobrej praxe v niektorých krajinách sveta, kde podobné komisie boli zriadené na báze dobrovoľnosti alebo zo zákona.

Úlohou komisie, zloženej zo zástupcov verejnosti, ktorí sú aktívni a známi vo verejnom a spoločenskom živote, je prostredníctvom jej nezávislých členov prenášať na verejnosť kvalifikované a aktuálne informácie v súlade so strategickými zámermi a cieľmi SE v oblasti informovania verejnosti a v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

OIK zriadil k 1. januáru 2005 riaditeľ EMO s cieľom viesť otvorený dialóg s verejnosťou o mierovom využívaní jadrovej energetiky, a s ohľadom na právo občanov byť pravdivo a okamžite informovaní o všetkých aspektoch prevádzky atómových elektrární, bezpečnosti a vplyvu elektrárne na životné prostredie prostredníctvom delegovaných zástupcov občanov, ako i kvôli skvalitneniu informovania verejnosti.