AE Bohunice

Atómové elektrárne Bohunice V2 sa nachádzajú na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava. Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch blokoch s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 a 1985.

Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Trnava z AE Bohunice v roku 1987 prešla elektráreň V2 na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Odbočkou z líniovej časti tepelného napájača Trnava je riešený aj tepelný napájač do Leopoldova, Hlohovca a obce Jaslovské Bohunice.

Od roku 2000 na blokoch V2 prebiehal program modernizácie v celkovej hodnote 500 mil. eur, ktorý bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 MW na každom bloku.

1958: Odštartovanie projektu jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach 1958
Odštartovanie projektu jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.
1972
Spúšťanie elektrárne A1.
Začiatok stavebných prác ne elektrárni V1.
1972: Začiatok stavebných prác ne elektrárni V1
1977: Ukončenie prevádzky elektrárne A1 1 976
Začiatok stavebných prác ne elektrárni V2.

1977
Ukončenie prevádzky elektrárne A1.
1978
Uvedenie 1. bloku elektrárne V1 do prevádzky.

1980
Uvedenie 2. bloku elektrárne V1 do prevádzky.
1978: Uvedenie 1. bloku elektrárne V1 do prevádzky
1984: Uvedenie 1. bloku elektrárne V2 do prevádzky 1984
Uvedenie 1. bloku elektrárne V2 do prevádzky.

1985
Uvedenie 2. bloku elektrárne V2 do prevádzky.
1999
Štart projektu modernizácie a zvýšenia bezpečnosti elektrárne V2.
 
2006: Ukončenie prevádzky 1. bloku elektrárne V1 2006
Enel kúpil 66% Slovenských elektrární.
Ukončenie prevádzky 1. bloku elektrárne V1.
Štart projektu zvyšovania výkonu elektrárne V2.
2008
Dokončenie projektu modernizácie a zvýšenia bezpečnosti elektrárne V2.
Ukončenie prevádzky 2. bloku elektrárne V1.

2010
Dokončenie projektu zvyšovania výkonu elektrárne V2 na 114%.
2010: Dokončenie projektu zvyšovania výkonu elektrárne V2 na 107%
VŠEOBECNÉ
Počet reaktorových blokov 2
Inštalovaný výkon elektrárne 2 x 505 MW
Tepelný výkon reaktorov 2 x 1 471,25 MWt
Typ reaktora VVER 440/V-213
Chladivo a moderátor demineralizovaná voda
Tlaková nádoba reaktora
Rozmery  
- priemer 3 840 mm
- výška 11 800 mm
Hmotnosť 215 t
Materiál uhlíková nízkolegovaná oceľ
Aktívna zóna reaktora
Rozmery  
- priemer 2 880 mm
- výška 2 500 mm
Počet palivových kaziet 312
Tvar šesťhran
Priemer 145 mm
Výška 3 200 mm
Počet palivových prútikov v kazete 126
Priemer 9,1 mm
Výška 2 500 mm
Materiál pokrytia zliatina zirkónu a nióbu
Počet regulačných kaziet 37
Tvar šesťhran
Priemer 145 mm
Palivová vsádzka 43,8 t
Teplota vstupnej chladiacej vody 268 °C
Teplota výstupnej vody 298 °C
Tlak vody 12,26 Mpa
Parogenerátor
Počet parogenerátorov na blok 6
Dĺžka 11 800 mm
Priemer 3 210 mm
Hmotnosť 145 t
Parný výkon 483 t/h
Tlak pary 4,6 Mpa
Teplota pary 260 °C
Teplota napájacej vody 223 °C
Počet teplovýmenných rúrok 5 536
Teplovýmenná plocha 2 510 m2
Hlavné cirkulačné čerpadlo
Počet HCČ na blok 6
Príkon elektromotora 2 MW
Napätie 6 kV
Otáčky 1 500 ot./min.
Prietok chladiva 7 133 m3/h
NEJADROVÁ ČASŤ
Turbogenerátor
Počet TG na blok 2
Menovitý výkon 252,5 MW
Otáčky 3 000 ot./min.
Teplota pary (VT) 256 °C
Tlak pary (VT) 4,3 Mpa
Teplota pary (NT) 216,5 °C
Tlak pary (NT) 0,363 Mpa
Výstupné napätie 15,75 kV
Chladenie voda/vodík
Kondenzátor
Počet kondenzátorových telies 2
Vyhotovenie dvojdielne, dvojkomorové
Množstvo chladiacej vody 35 000 m3/h
Max. teplota chladiacej vody  33 °C
Počet teplovýmenných rúrok 29 480
Teplovýmenná plocha 16 300 m2
Spôsob chladenia kondenzátorov cirkulačný, chladiace veže s prirodzeným ťahom
Chladiace veže
Počet chladiacich veží 4
Výška 120 m
Dolný priemer 84,4 m
Horný priemer 53 m

Monitorovacie staničky EBOPri prevádzke jadrových elektrárni sa do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny, čim každoročne prispievajú k zníženiu emisii CO2 o 15 mil. ton na Slovensku.

Jadrové elektrárne takto výrazne prispievajú k záväzkom na znižovanie emisii škodlivých skleníkových plynov do atmosféry.

AE Bohunice V2 spĺňajú medzinárodné environmentálne požiadavky a ich vplyv je minimálny. Voda potrebná na chladenie sa odoberá z neďalekej vodnej nádrže Sĺňava vybudovanej na rieke Váh, čo zabezpečuje dostatočnú dodávku vody aj v extrémne suchých klimatických podmienkach. Vplyv vody vypúšťanej z areálu elektrárne na kvalitu vody, fauny a flóry v rieke je zanedbateľný.

V 15 km okolí elektrárne sa pravidelne merajú a vyhodnocujú emisie do atmosféry a výpuste do hydrosféry. Je tu rozmiestnených 24 monitorovacích staničiek teledozimetrického systému, ktorý nepretržite sleduje dávkový príkon žiarenia gama, objemovú aktivitu aerosólov a rádioaktívneho jódu vo vzduchu, pôde, vode a potravinovom reťazci (krmoviny, mlieko, poľnohospodárske produkty). Množstvo rádioaktívnych látok obsiahnutých v kvapalných a plynných výpustiach je značne pod limitmi stanovenými dozornými orgánmi.

Občianska informačná komisia BohuniceObčianska informačná komisia Bohunice (OIK) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice.

Pôsobia tu Slovenské elektrárne, a.s.  (SE), Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS).

Verejnosť je o všetkých aspektoch prevádzkovania jadrových zariadení a vplyve na životné prostredie informovaná prostredníctvom delegovaných zástupcov SE, JAVYS, JESS a R–ZMOS Jaslovské Bohunice (Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice).