Obstarávanie

Informácia o vydaní Zjednodušených všeobecných obchodných podmienok SE.

S účinnosťou od 1.1.2016 boli vydané štandardné zmluvné podmienky pre všeobecné služby, pod názvom Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží. Vybrané súťaže sú zverejňované aj na našej web stránke.

Súčasťou kontraktov uzatváraných Slovenskými elektrárňami v rámci globálneho obstarávania sú:

Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

V prípade, ak je zmluva uzatvorená formou objednávky, jej prílohu tvoria Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom zmluvy sú tzv. všeobecné služby, jej prílohu môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Archív VOP a Archív VZP

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., prílohou k zmluve/objednávke sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34(„BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Všeobecné podmienky súťaže

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

PRIESKUM: Zavedenie elektronického podpisu v Slovenských elektrárňach

Slovenské elektrárne, a.s. začali v rámci elektronizácie procesu obstarávania zvažovať možnosť zavedenia zaručeného elektronického podpisu. Naším zámerom je, aby vybrané zmluvy a objednávky boli vzájomne podpisované iba elektronicky a neboli naďalej uchovávané v tlačenej podobe. Zaujímajú nás vaše skúsenosti a názory, preto by sme vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Ďakujeme za váš čas a ochotu prispieť k rozvoju elektronizácie.

Obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní (podľa ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha
SEP000124059
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 / Calcium Hydrate
Jana Bučányová
Tovary
FHPC07
26.01.2016 01.03.2016 1631-mst.zip

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
SEP000126108
Filtre a filtračné pásky
Dana Dančejová
Tovary
FOMU10
03.02.2016 08.02.2016 Klikni sem
SEP000126093
Náhradné diely pre striedače a usmerňovače AEG a BENNING.
Jana Bučányová
Tovary
FEQE28
03.02.2016 08.02.2016 Klikni sem
SEP000126056
Výmena tesnení čapov obežných lopát na kaplanových turbínach vodných elektrární
Miroslav Blažko
Práce
MMIM13
03.02.2016 07.02.2016 Klikni sem
SEP000125234
Výmena komponentov usmerňovačov 24V ( BENNING)
Veronika Pevná
Práce
MEEL06
03.02.2016 07.02.2016 Klikni sem
SEP000126116
IPR EMO51100 - Výmena NT čerpadla koncentrátu bóru 2. blok 2KDD20,40,60AP001, 2KDD13AP001
Miroslav Blažko
Práce
LMGE10
04.02.2016 11.02.2016 Klikni sem