Obstarávanie

Informácia o zmene zmluvných štandardov od 1.10.2015

S účinnosťou od 1.10.2015 je vydaná aktualizácia štandardných zmluvných dokumentov.

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Obstarávanie mimo Zákona o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží. Vybrané súťaže sú zverejňované aj na našej web stránke.

Súčasťou kontraktov uzatváraných Slovenskými elektrárňami v rámci globálneho obstarávania sú:

Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

V prípade, ak je zmluva uzatvorená formou objednávky, jej prílohu tvoria Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Archív VOP a Archív VZP

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., prílohou k zmluve/objednávke sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34(„BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Všeobecné podmienky súťaže

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu. V prípade, že súťaž bude realizovaná elektronickou aukciou, podmienkou pre účasť v elektronickej aukcii je registrácia na našom portáli pre dodávateľov myHome.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" je potrebné sa zaregistrovať na portáli myHome.

V prípade, že ste už zaregistrovaní, skontrolujte aktuálnosť vašich údajov na portáli, a potom nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti – ak ste zaregistrovaní na portáli myHome – vám bude zaslaná výzva na predloženie ponuky na váš e-mail, a tým umožnený prístup do Tender systému cez myHome pre účasť v súťaži.

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@enel.com
tel.: +421 2 5866 3453
fax: +421 2 5866 3151

PRIESKUM: Zavedenie elektronického podpisu v Slovenských elektrárňach

Slovenské elektrárne, a.s. začali v rámci elektronizácie procesu obstarávania zvažovať možnosť zavedenia zaručeného elektronického podpisu. Naším zámerom je, aby vybrané zmluvy a objednávky boli vzájomne podpisované iba elektronicky a neboli naďalej uchovávané v tlačenej podobe. Zaujímajú nás vaše skúsenosti a názory, preto by sme vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Ďakujeme za váš čas a ochotu prispieť k rozvoju elektronizácie.

Obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní (podľa ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha

Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní (mimo ZoVO)

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Priloha Poslať žiadosť
SEP000124104
Realizácia eventov Slovenských elektární a.s. – rámcová zmluva
Lucia Lorencová
Služby
SPPR03
13.11.2015 04.12.2015 Klikni sem
SEP000124106
Realizácia eventov pre organizačnú zložku v ČR - rámcová zmluva
Lucia Lorencová
Služby
SPPR03
13.11.2015 04.12.2015 Klikni sem
SEP000124108
Event management for branch in Poland – framework contract
Lucia Lorencová
Služby
SPPR03
13.11.2015 04.12.2015 Klikni sem
SEP000124270
Rozšírenie spevnených plôch v rámci lokality 11 závodu SE-MO34 / Extending paved areas within of paved areas within SE-MO34 location 11
Iveta Horniaková
Práce
LCCC13
20.11.2015 30.11.2015 Klikni sem
SEP000124215
ND na armatúry PERSTA
Dana Dančejová
Tovary
FMTU08
20.11.2015 27.11.2015 Klikni sem
SEP000124367
Ističe ARION
Dana Dančejová
Tovary
FEME01
24.11.2015 26.11.2015 Klikni sem
SEP000124362
Kontrola a repasia 4 ks elektrohydraulických prevodníkov EHP 93.1 regulátora turbíny EHS 2.9 v SE-EMO - nutná registrácia na materiálovú skupinu MCIT13 na portali myHome
Vladimír Mužík
Práce
MCIT13
25.11.2015 02.12.2015 Klikni sem
SEP000123569
Opravy úkosovacích, uťahovacích, zabrusovacích, lapovacích a tlakovacích zariadení v EMO, EBO, ENO, EVO
Miroslav Blažko
Práce
MMIM06
25.11.2015 30.11.2015 Klikni sem
SEP000123319
Preventívna a korektívna údržba riadiaceho systému PCS7 a EHP pre TVER, ZSB a ZSTG pre 3 a 4 blok JE V2
Veronika Pevná
Práce
MCIT13
25.11.2015 30.11.2015 Klikni sem
SEP000124223
Korektívne opravy elektronických blokov systému AKNT (aparatúra kontroly neutrónového toku) na 3. a 4. bloku JE V2 EBO
Peter Chobor
Práce
MCIT13
26.11.2015 04.12.2015 Klikni sem
SEP000124399
Regenerácia transformátorového oleja transformátora 2BAT01 – v EMO
Veronika Pevná
Služby
METR03
26.11.2015 30.11.2015 Klikni sem